- Drop besparelse på skoler!

Midtvendsyssels Lærerkreds har nøje fulgt forslagene til voldsomme besparelser på specialundervisningen i Jammerbugt Kommune allerede fra skoleåret 2009/10, jvf. punkt 3 på børne- og kulturudvalgets møde 16. april. Af referatet fra økonomiudvalgets møde 22. april konstaterer vi, at besparelsen på ca. 10 mio. kr. i skoleåret 2009/10 nu er foreslået delt ud på hele skolevæsenet. Under alle omstændigheder betyder den voldsomme reduktion, at skolevæsenet vil få dårlige vilkår i Jammerbugt Kommune. Situationen vil blive håbløs, hvis besparelsen skal findes på lærerstillinger - dvs. ca. 25 lærerstillinger i en kommune, hvor der i forvejen siden kommunalreformen er sparet ca. 8 lærerstillinger fra ferieflytningen i 2007. En besparelse på ca. 25 lærerstillinger vil svare til at spare hele undervisningen væk på en skole af samme størrelse som f.eks. Biersted Skole og undervise de ca. 320 elever på de andre skoler uden at tilføre ekstra ressourcer. Kredsen vil i så fald være dybt bekymret for, om der i Jammerbugt Kommune kan drives et forsvarligt skolevæsen i en verden, hvor fokus på fagligheden aldrig har været større. Tests, trinmål og de afsluttende prøver er baseret på det vejledende timetal og ikke på en minimumsløsning. Skal eleverne, der har haft deres skolegang i Jammerbugt Kommune, ikke have samme muligheder, både i folkeskolen og også i deres videre uddannelsesforløb? Foruden faglighed jf. Folkeskolelovens § 1 skal der i et skolevæsen også være plads til elevernes sociale, kulturelle og personlige udvikling – altså skal der være økonomisk mulighed for lejrskoler, hytteture, teaterture osv. EU har netop sat fokus på grundskolen, hvor medlemslandene opfordres til at udvikle rummelige skoler og til at skabe undervisningsmiljøer, som kan sikre elevernes musiske, sociale og demokratiske kompetencer. Det bliver i en betænkning understreget, at medlemslandene bør sikre, at skolerne i Europa ikke kun har til opgave at gøre unge mennesker beskæftigelsesegnede, men har et langt bredere sigte - skolerne og ungdomsuddannelserne skal også være alment dannende. I Jammerbugt Kommune har man i efteråret 2008 vedtaget en skolepolitik, hvor man vil skabe fælles retning, fælles forståelse og et fælles overblik. Det er kredsens opfattelse, at en evt. besparelse, som lægges ud på den enkelte skole, modarbejder et fælles skolevæsen. I denne alvorlige situation er det nødvendigt, at politikerne tager ansvar for retningen. For bl.a. at sikre arbejdsmiljøet er det særdeles vigtigt, at der er sammenhæng mellem de afsatte mål og de udmeldte ressourcer. I forordet til skolepolitikken er kommunens servicemål citeret: "Visionen er, at alle børn i Jammerbugt Kommune understøttes i deres grundlæggende behov for og lyst til at lære og udvikles i samspil med andre børn og voksne, således de kan indgå i forpligtende fællesskaber og medvirke til samfundets udvikling", og at "Folkeskoleloven er den overordnede ramme for skolernes virksomhed i Jammerbugt Kommune. Det betyder, at alle børn skal have mulighed for at lære og udfordres i de sociale og kulturelle sammenhænge, der i lokalmiljøet danner rammen om børnenes udvikling og dannelse. Skolen skal møde barnet…… Det forudsætter, at skolerne i Jammerbugt Kommune løser deres opgave på højt fagligt niveau." Flotte ord og intentioner, og skal de nås, bliver det "op ad bakke" for lærere, børnehaveklasseledere og ledere i de kommende år. Lærerne underviser i forvejen meget i Jammerbugt Kommune, og skal den samme opgave varetages af et betydeligt antal færre lærere, vil arbejdsmiljøet belastes i endnu højere grad end nu, hvor arbejdsmiljøet allerede er belastet af bl.a. udefrakommende krav. Arbejdsmiljøet for lederne, der skal til at finde de store besparelser på egen skole, bliver belastet - skolelederen har ifølge Folkeskolelovens § 45 det administrative og det pædagogiske ansvar - vil det være muligt at gennemføre en forsvarlig undervisning og løse alle de andre opgaver, som skolen har og leve op til Folkeskolelovens krav? En besparelse vil efter kredsens opfattelse skabe ekstra pres på rummeligheden. Det er kredsens opfattelse, at der er grænser for rummeligheden, også selv om pædagogikken jvf. skolepolitikken er relations- og ressourceorienteret. Det er kredsens opfattelse, at grænsen for rummeligheden går der, hvor den enkelte elev ikke længere får udbytte af sin skolegang og samværet med kammeraterne, hvor klassens sociale fællesskab er i fare, og hvor læreren forhindres i at gennemføre sin undervisning. Alle børn har ret til den rette undervisning. Heldigvis har Jammerbugt Kommune pt. dygtige lærere, børnehaveklasseledere og ledere, men kredsen kan frygte, at det måske bliver svært at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Kredsen opfordrer hwermed kommunalbestyrelsen til at give en tillægsbevilling og at undlade at gennemføre besparelsen. Af Elly Christensen og Inge Haaber Pedersen, fællestillidsmand og kredsformand, Midtvendsyssel Lærerkreds, Grønnegade 52, Brønderslev