Duel om lyg]te]pæ]le]ne]

HJAL]LE]RUP:I den seneste tid har det slet ikke været han]hun]de]ne, der har kæm]pet om, hvem der kan tis]se høj]est på Hjal]le]rups lyg]te]pæ]le. Det har der]imod to cir]ku]ser, Cir]kus Dan]ne]brog og Cir]kus Charlie, der dog ikke har dys]tet på la]tri]næ]re præs]ta]tio]ner, men på pla]ka]ter. Fol]ke]ne i de to cir]ku]ser har til]sy]ne]la]den]de mang]let lyg]te]pæ]le til deres pla]ka]ter i en sådan grad, at der mange ste]der i byen har været lystepæle med hele to cir]kus]pla]ka]ter på - et fra hvert cir]kus. Det er da også usæd]van]ligt, at der kommer to cir]ku]ser til Hjal]le]rup med kun to da]ges mel]lem]rum. På Cir]kus Charlies pla]kat for]taltes det i øv]rigt, at de gav fore]stil]ling ved Hjal]le]rup Id]ræts]cen]ter i aftes, inden tu]ren i dag går til Dron]ning]lund. Cir]kus Dan]ne]brog, der var først med pla]ka]ter]ne, har ind]gå]et et sam]ar]bej]de med Hjal]le]rup Id]ræts]for]en]ings Ven]ner om at give fore]stil]ling i morgen aften. Det sker på Mar]keds]plad]sen, selv]om der på pla]ka]ten står dyr]skue]plad]sen. - Vi har købt en cir]kus]fo]re]stil]ling med Dan]ne]brog for at kunne til]by]de Hjalle-rups bor]ge]re cir]kus]bil]let]ter til en sær]lig fa]vo]ra]bel pris, for]tæl]ler Claus Wulff fra HIF’s Ven]ner. - Det er noget nyt, vi prø]ver. Cir]kus er glad for af]ta]len, fordi den gi]ver sik]ker]hed, og vi tror i HIF’s Ven]ner, at bor]ger]ne i Hjal]le]rup vil støt]te os ved at købe bi]let]ter, så vi også får det til at løbe rundt, til]fø]jer han. ]