Dybt vandhul i Tolne Skov

Borer 120 meter ned for at finde muligt grundvandsmagasin

TOLNE:Nordjyllands Amt har i samarbejde med Sindal og Frederikshavn kommuner samt to private firmaer sat et dybdeborende arbejde i gang i Tolne Skov, der skal vise, om der i en såkaldt begravet dal ligger et hidtil ukendt grundvandsmagasin. Forberedelserne til det geologiske borearbejde begyndte i onsdags, og i næste uge går ingeniørfirmaet Rambøll og brøndborerfirmaet Poul Christiansen A/S for alvor i gang med bore et rør med en diameter på knap en halv meter ned til minimum 120 meter under jordoverfladen eller svarende til 90 meter under havoverfladen. - Det er væsentlig dybere, end vi plejer at gøre. Vi har før været nede i nærheden af den dybde, men det hører absolut til sjældentheder. Formålet er ikke bare at finde ud af, om der er vand i den dybde, men også at få et godt indblik i, hvordan jordlagene ser ud hele vejen, oplyser miljøtekniker Jens Kalør, Nordjyllands Amts grundvandskontor. Hvis den geologiske boring i Tolne Skov viser, at der findes vand i den begravede dal, som kan udnyttes til drikkevand, vil det være et væsentligt bidrag til den sårbare grundvandsressource, som findes i området. For i skoven ligger flere vandværker, som alle indvinder vand fra de nuværende grundvandsmagasiner. De er sårbare over for forurening, der stammer fra aktiviteter på jordoverfladen, herunder fra sprøjtemidler brugt til ukrudsbekæmpelse. Således besluttede Tolne Vandværk sidste år, at vandværkets to drikkevandsboringer, der lå i nærheden af jernbanelinien, skulle lukkes på grund af pesticidforekomster, og at der skulle etableres alternative kilder til rent drikkevand for beboerne. Undergrunden omkring Tolne er af amtet udpeget som et område med særlig drikkevandsinteresse, og i den forbindelse har man tidligere lavet undersøgelser med elektromagnetiske målinger. De viste, at der findes en dal af sand eller andet mere grovkornet materiale fra den yngste istid, som ligger i de omkringliggende leraflejringer fra forrige istid. Når man borer efter vand er det oftest disse smeltevandsaflejringer, der er interessante, idet disse er vandførende modsat leraflejringer, som ikke er vandførende. Hvornår boringen og undersøgelserne af jordlagene er færdig, tør Jens Kalør endnu ikke gisne om, fordi man ikke ved, hvad man vil støde på på vej ned i dybden, men ifølge tidsrammen skal der bores i hele næste uge.