Affald

Dyrere at slippe af med vandet

Hundrede kroner dyrere for en almindelig husstand

AALBORG:Borgerne i Aalborg Kommune må næste år regne med at rundt regnet hundrede kroner mere i vandafledningsbidrag. Paradoksalt nok skyldes prisstigningen til en vis grad de samme borgeres lydighed, når det gælder myndighedernes opfordring om at spare på vandforbruget. - Ja, det er da lidt paradoksalt. Men der altså nogle faste udgifter, som skal betales. Og når vandforbruget falder, er vi nødt til at hæve kubikmeterprisen for at få de nødvendige indtægter, siger forsyningsrådmand Mariann Nørgaard (V). Medvirkende til takstforhøjelsen er også en gammel gæld på 42 millioner kroner, som spildevandsafdelingen har slæbt med fra 1980'erne, da der blev investeret i nye rensningsanlæg i Aalborg. Dengang hørte afdelingen under teknisk forvaltning. - Rent teknisk handler det om, at nogle indtægter i spildevandsafdelingen dengang blev konteret forud, mens det i alle andre forsyningsvirksomheder altid er blevet konteret bagud. Vi anede intet om den praksis, da forsyningsvirksomhederne overtog spildevandsafdelingen, forklarer Mariann Nørgaard. Med forhøjelsen af vandafledningsafgiften vil den gamle gæld være bragt ud af verden i 2005, hvorefter spildevandsafdelingen kan begynde at spare penge op. Allerede fra 2006 vil afdelingen have et tilgodehavende i kommunekassen. - Egentlig er jeg ikke så meget for den slags takststigninger. Men vi er nødt til at have en solid økonomi, for vore renseanlæg i både øst og vest er ved at være 25 år gamle, og det er nødvendigt at renovere dem for 17-20 millioner kroner årligt, siger rådmanden. Med den kommende stigning vil afledningsbidraget i Aalborg Kommune være fordoblet siden 1995. Ud over mindre vandforbrug, afvikling af gammel gæld og vedligeholdelse af renseanlæggene er der yderligere et par forklaringer. Dels bliver overfladevand og spildevand adskilt flere steder, og det koster. Dels bliver ledningsnettet nu bedre vedligeholdt end før 1995. Det koster også. Endelig etablerede spildevandsafdelingen for få år siden et slamtørringsanlæg, hvorfra restproduktet anvendes til produktion af cement på Aalborg Portland. Det koster også. Mariann Nørgaard konstaterer, at takststigningen ikke kommer i konflikt med regeringens skattestop, da spildevandsafdelingen er en ren brugerfinansieret virksomhed. Og selv om kloakafgiften stiger, hører Aalborg Kommune stadig til i den billige ende. Sidste år steg vandafgiften, fordi borgerne bruger mindre vand. Men denne afgift vil være uændret næste år.