Ebh-Fonden har levet i et juridisk paradoks

Bestyrelsen i den krakkede Ebh-Fonden har tilsyneladende måttet manøvrere i et juridisk paradoks, og det samme gælder en række tilsvarende fonde, blandt andre Spar Nord Fonden.

Strammere krav til rådighedsbeløb og ringere muligheder for at forhandle om rentesatsen.
Sådan er situationen blevet, hvis man går i banken for at låne penge, lyder det fra de nordjyske pengeinstitutter. Foto: Scanpix

Strammere krav til rådighedsbeløb og ringere muligheder for at forhandle om rentesatsen. Sådan er situationen blevet, hvis man går i banken for at låne penge, lyder det fra de nordjyske pengeinstitutter. Foto: Scanpix

På den ene side har Ebh-Fonden skullet sikre sig mod inhabilitet, når den gjorde forretninger med den daværende Ebh Bank. På den anden side har den også skullet opfylde et lovkrav om, at et flertal i bestyrelsen skulle være udpeget af og blandt medlemmerne af bankens bestyrelse. Det lader sig dårligt gøre at efterleve begge krav. Paradokset er dukket op i forbindelse med en række kritiske spørgsmål, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har bedt fondens bestyrelse redegøre for. To af spørgsmålene går netop på habiliteten. Nærtstående parter Styrelsen vil blandt andet vide besked om fondens engagementer med "nærtstående parter", herunder især fondens transaktioner med Ebh Bank A/S, såsom ind- og udlån, køb af selskaber, ejendomme, pantebreve m.v. Styrelsen ønsker specielt en redegørelse for, hvordan det sikres "at beslutninger om transaktioner med Ebh Bank A/S ikke træffes af personer, som er inhabile via bestyrelsesposter m.v. i Ebh Bank A/S". Advokat Lars Grøngaard, Århus, der er tilsynsførende med betalingsstandsningen i fonden, berørte i forbindelse med et skifteretsmøde om fonden den krævede redegørelse. Han gjorde her opmærksom på, at loven faktisk kræver en høj grad af sammenfald i bestyrelse i bank og fond. Han henviste her til paragrafferne 207 og 209 i Lov om Finansiel Virksomhed. Paragrafferne hjemler mulighed for at overføre aktiver fra selvejende sparekasser og andelskasser til et bankaktieselskab og at overdrage aktier i samme omfang til en fond. Det var præcis det, der skete, da Han Herreds Sparekasse i 1991 blev omdannet til Ebh Bank - og som også skete, da Spar Nord, Sparekassen Himmerland og stribevis af andre tidligere sparekasser ud over landet blev omdannet fra selvejende institutioner til aktieselskaber. I lovens paragraf 209 hedder det direkte, at et flertal i en sådan fonds bestyrelse udpeges af og blandt bestyrelsen i bankaktieselskabet. I Ebh Fondens tilfælde var der næsten 100 procent sammenfald, hvilket der ikke er noget til hinder for i Lov om Finansiel Virksomhed. Og dermed følger altså problemet med habilitet og det krav om "armslængde"-afstand, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kræver. Konkret sag Imidlertid vil kontorchef Jytte Heje Mikkelsen fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke gå ind i en konkret diskussion om et eventuelt habilitetsproblem: - Jeg vil ikke kommentere en konkret sag, men helt generelt vil jeg pege på, at en fondsbestyrelse altid har mulighed for at bringe beslutninger for fondsmyndighederne, så man på den måde sikrer sig, at tingene er i orden. Erhvervs- og selskabsstyrelsen har ifølge Jytte Heje Mikkelsen ingen mening om det rimelige/urimelige i, at flertal af en fondsbestyrelse ifølge Lov om Finansiel Virksomhed skal vælges blandt medlemmerne af pengeinstituttets bestyrelse: - Sådan er loven jo, men omvendt står der ingen steder i loven, at der behøver være fuldstændig overensstemmelse mellem bestyrelserne, nævner hun. Netop hvad angår Ebh-Fonden, har det siden stiftelsen i 1991 været sådan, at fondsbestyrelsen ifølge vedtægterne har været identisk med bestyrelsen for Ebh Bank. Desuden siger Jytte Heje Mikkelsen - helt generelt - at loven bag pengeinstitutternes fonde ikke er lagt an på "løbende driftsmæssige aktiviteter mellem en fondsbestyrelse og et pengeinstitut". Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i sine spørgsmål til Ebh-Fonden blandt andet bedt om redegørelser for fondens transaktioner med Ebh Bank, ligesom man gerne vil høre om lån, som fonden skulle have ydet til nogle af de samme personer, som banken har lånt penge til.