Lokalpolitik

Ejendomsret til Elsampenge bør afklares

AKTIER:Da Aalborg Byråds Forsyningsudvalg for ca. et år siden for alvor startede diskussionen om evt. salg af kommunens Elsam aktier, var der enighed i udvalget om, at provenuet ved et evt. salg burde tilfalde forbrugerne under Aalborg Elforsyning, fordi det er forbrugerne, der har skabt værdierne. Den holdning er nu skredet jfr. beslutningen i byrådet 4/2 om salg af aktierne til svenske Vattenfall samt flertallets aftale om, at provenuet skal fordeles mellem AKE net til netaktiviteter og til nedbringelse af kommunens langfristede gæld. Jeg stemte imod salget, fordi jeg mener, der var mere overordnet samfundsmæssigt perspektiv i at Aalborg Byråd bakkede op om fusionsaftalen mellem Elsam og DONG. Ved at stemme imod salget kan jeg ikke kræve medbestemmelse om, hvordan provenuet skal fordeles mellem AKE net og nedbringelse af kommunens gæld.Det er jeg helt bevidst om. Men da Det Radikale Venstre deler byrådsflertallets opfattelse, nu da den forkerte beslutning er truffet: At det kun bør komme på tale at anvende provenuet til AKE net og nedbringelse af den langfristede gæld, samt at andre anvendelsesmuligheder ikke bør komme på tale, fik jeg ført en mindretalsudtalelse herom til referat. Det Radikale Venstre vil nemlig ikke frivilligt sidde ude på sidelinien og lade Socialdemokraterne og Venstre næsten enerådigt styre budgetvedtagelser og den kommunale økonomi, mens disse Elsam millioner spøger. Vi føler os mere trygge på borgernes vegne, ved fortsat at søge indflydelse på kommunens økonomi. Jeg er meget enig med direktør Knud Wæde Hansen, Fibertex, i det han siger til NORDJYSKE 6/2: At provenuet ved aktiesalget tilhører forbrugerne og bør komme dem til gode. Dog kan der nok stilles spørgsmålstegn ved, om ikke den del af millionerne, der tjenes ved at byrådsflertallet har krejlet, frem for at se de kommende års danske energipolitik i en overordnet samfundsmæssig sammenhæng, tilhører den samlede kommunekasse og kan anvendes til nedbringelse af kommunens gæld. Det kan så være den kortsigtede gevinst ved beslutningen om salg til Vattenfall. Der er ingen tvivl om, at et stort flertal i byrådet drømmer om at bruge hovedparten af provenuet til nedbringelse af gælden. Derfor er der heller ingen tvivl om, at forbrugerne kommer til at betale gildet i form af højere elpriser, for dels er der ikke længere det årlige udbytte af aktierne til netaktiviteter og takstnedsættelser, dels skal de nye ejere af aktierne have forrentet deres investeringer. Det er den økonomiske logik. Jeg forstår godt, at rådmand Mariann Nørgaard (V) er nervøs for, om juraen holder i forhold til den ønskede fordeling af provenuet ved aktiesalget. Derfor må det også forventes, at Mariann Nørgaard og borgmester Henning G. Jensen (S) i fællesskab drager omsorg for, at de juridiske forhold belyses grundigt, da det jo er deres forvaltningsområder, sagen hører under, og samtidig er det jo også de to, der er hovedarkitekterne bag salget til Vattenfall.