Rebild

Ejers ad­vo­kat: - Et spørgs­mål om sam­ar­bej­de el­ler ej

Af Ole Jen­sen ole.jensen@dnordjyske.dk @Brød.9.u-indryk:FYR­KIL­DE: Hver­ken Su­san­ne el­ler Niels-Jør­gen Cas­søe Ja­kob­sen øns­ker som eje­re på no­gen måde selv at kom­men­te­re be­skyld­nin­ger­ne mod dem fra med­lem­mer af sportsrideklubens be­sty­rel­se. I ste­det over­la­der de det til de­res ad­vo­kat, An­ker La­den-An­der­sen, Sæ­by, at ud­ta­le sig isa­gen. - For ejer­ne og der­med og­så jeg er der ik­ke ta­le om en øje­blik­ke­lig strid mellem de to par­ter, i ste­det er der ta­le om at nog­le be­sty­rel­ser sam­ar­bej­der man bed­re med end an­dre. Da eje­ren ik­ke har haft et godt sam­ar­bej­de med den ny­valg­te for sports­ri­de­klub­ben mod­sat den gam­le be­sty­rel­se, har løs­nin­gen væ­ret at si­ge klub­bens leje­mål op per 1. au­gust med seks må­ne­ders var­sel, på­pe­ger ad­vo­ka­ten og til­fø­jer: - Og at ad­vo­ka­ten for ri­de­klub­ben iføl­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer har sagt at op­si­gel­sen er ulov­lig pas­ser slet ik­ke, for­di de seks må­ne­ders var­sel er i fuld over­ens­stem­mel­se med ord­ly­den i kon­trak­ten de to par­ter imel­lem uan­set hvad. Ved dår­ligt sam­ar­bej­de ge­ne­relt gan­ske i lig­hed med et æg­te­skab er den bed­ste løs­ning for beg­ge par­ter jo al­tid at stop­pe og skil­les. Stå til an­svar Ad­vo­kat An­ders La­den-An­der­sen vil på in­gen måde kom­men­te­re sportsride-klubbens be­skyld­ning om, at en af ejer­nes hun­de skul­le ha­ve snap­pet ud ef­ter et barn i ryt­ter­stu­en. - Den­ne på­stand må ale­ne stå for be­sty­rel­sens reg­ning. un­der­stre­ger han. Be­sty­rel­sen for sports-rideklubben har net­op mod­ta­get et brev fra eje­rens ad­vo­kat. Heri gør han dem op­mærk­somt på at de vil bli­ve gjort an­svar­li­ge for even­tu­el­le tab Stald Cas­søe vil el­ler kan få på grund af de ak­tu­el­le uenig­he­der. - Det dre­jer sig blandt an­det om, at ri­de­klub­bens le­del­se i øjeblikket ik­ke gi­ver eje­ren ad­gang til ri­de­hal­len på de ti­der, han har rå­dig­hed over den i hen­hold til det af­tal­te i lejekontrakten, nem­lig når klub­ben ik­ke selv be­nyt­ter den til un­der­vis­ning. Fa­mi­li­en Cas­søe har nem­lig li­ge si­den de over­tog ejen­dom­men i Fyr­kil­de selv haft ri­de­un­der­vis­ning af ele­ver si­de­lø­ben­de med sportsrideklubbens ak­ti­vi­te­ter på ste­det, for­kla­rer An­ders La­den-An­der­sen. Han un­der­stre­ger sam­ti­digt, at det ale­ne er sports-rideklubbens leje­mål, der op­hø­rer 1. au­gust. - Alle an­dre med op­stal­de­de hes­te på ejen­dom­men kan selv­føl­ge­ligt ef­ter­føl­gen­de fort­sæt­te den­ne ord­ning med eje­ren, un­der­stre­ger han.