Retspleje

Eksperter kritiske over for Cassøes habilitet

Statsadvokat Elsemette Cassøe, Aalborg, får langt fra topkarakterer af landets førende eksperter for håndteringen af Løgstør-sagen.

Stats­ad­vo­kat El­se­met­te Cas­søe kri­ti­se­res af eks­per­ter for ikke at have sik­ret ha­bi­li­te­ten godt nok i Løg­stør-sa­gen, men stats­ad­vo­ka­ten for­sva­rer dis­po­si­tio­ner­ne. 
Foto: Pe­ter Lang­kil­de

Stats­ad­vo­kat El­se­met­te Cas­søe kri­ti­se­res af eks­per­ter for ikke at have sik­ret ha­bi­li­te­ten godt nok i Løg­stør-sa­gen, men stats­ad­vo­ka­ten for­sva­rer dis­po­si­tio­ner­ne. Foto: Pe­ter Lang­kil­de

I går kunne NORDJYSKE påvise, at statsadvokaten har forvansket centrale faktuelle oplysninger i sagen, men eksperterne mener heller ikke, at der har været tilstrækkeligt rene linier mellem statsadvokaten, der skal kontrollere, og politiet, der skal kontrolleres. - Hvis der både er tvivl om, hvorvidt det nu er rette vedkommende, der har stået for undersøgelserne i sagen, og tvivl om hvorvidt de relevante oplysninger er kommer frem, så ser det jo ikke for kønt ud, siger strafferetsekspert, docent, lic. jur. Jørn Vestergaard, Københavns Universitet. Han er blandt andet skeptisk over for det forhold, at sagsbehandler på Løgstør-sagen, statsadvokatassessor John Kølbæk, har beskæftiget sig med sagen på et tidspunkt, da han selv arbejdede for politiet. - Sådan noget skulle systemet helst tage højde for, så man kan behandle sådan en undersøgelse på en trovær-dig og tilstrækkelig uafhængig måde, siger Jørn Vestergaard. Forbløffende Selv om Danmark er et lille land, hvor de samme jurister cirkulerer rundt og arbejder for forskellige instanser, mener Jørn Vestergaard, at det burde have været muligt at håndtere habiliteten bedre i Løgstør-sagen. - Det er forbløffende, at man i sådan en alvorlig sag med så stor bevågenhed ikke sikrer sig 100 procent mod sådan noget som det her. Det tyder på, at man har taget for lemfældigt på at sikre habiliteten, siger Jørn Vestergaard. En af landets førende eksperter i habilitetsspørgsmål, professor dr.jur. Steen Rønsholdt, Københavns Universitet, er også betænkelig. - Det er klart, at det kan svække offentlighedens og borgernes tillid til myndighederne og de undersøgelser, der bliver lavet, når der opstår sådan nogle dobbeltfunktioner, hvor man altså er vicepolitimester samtidig med, at man beskæftiger sig med en sag mod politiet, siger Steen Rønsholdt. Han mener, at det er et voldsomt personsammenfald i Løgstør-sagen, men hæfter sig også ved, at statsadvokat Elsemette Cassøe har haft en 17 år lang karriere i nordjysk politi, før hun i 1998 blev statsadvokat og dermed også fik ansvaret for at kontrollere politiet i Nordjylland. - Det er et voldsomt sammenfald, at hun lige nøjagtig har arbejdet i alle de politikredse, som hun så senere skal fungere som statsadvokat i forhold til, siger Steen Rønsholdt og tilføjer, at det måske havde været hensigtsmæssigt at gøre hende til statsadvokat et andet sted end lige i Nordjylland. Steen Rønsholdt konstaterer, at Elsemette Cassøe måske ikke formelt set er inhabil. - Men når du når op det niveau, hvor hun så har siddet så mange steder inden for politiet, så må man sige, at det er jo ikke med til at fremme tilliden til statsadvokatens arbejde, når der er tale om kontrol af politiet vel at mærke, siger Steen Rønsholdt. Overrasket Jakob Schow-Madsen, der til daglig er fagkonsulent i Undervisningsministeriet, har som tidligere medlem af et af landets politiklagenævn, været med til at behandle omkring 500 klagesager. Hans erfaring er, at landets statsadvokater bør være bedre til at sige fra, hvis der kan være tvivl om uvildigheden. - Der skal meget til, før man er inhabil efter dansk lov, og derfor kunne man ønske, at statsadvokaten ind i mellem ud fra et konkret skøn ville erklære sig inhabil. Udover personsammenfaldet i Løgstør-sagen er han meget overrasket over, at det er den samme person, som nu tre gange har undersøgt sagen. - Det ville jo være helt oplagt at bruge en ny person, når sådan en sag skal genundersøges. Hvad taler for, at den samme person anden eller tredje gang vil komme til en anden konklusion? Næppe noget, for så ville den person jo undergrave sit eget arbejde, pointerer Jakob Schow-Madsen. Afviser problemer Statsadvokat Elsemette Cassøe ønsker ikke at kommentere konkrete sager. I forhold til Løgstør-sagen siger hun dog generelt om habiliteten: - Det forhold, at en person har været ansat her i huset, eller at jeg har været ansat i en politikreds, medfører ikke i sig selv inhabilitet, siger Elsemette Cassøe og understreger, at det har det danske retssystem også slået fast. Hun ser heller ikke noget problem i, at hun har brugt den samme sagsbehandler til alle tre undersøgelser. Bl.a. peger hun på, at det kan være en fordel, at det er den person med det bedste kendskab til sagen, der kigger på den igen, når der kommer nye oplysninger. - Jeg kan ikke se, at borgeren kan synes, at der er noget problem i det, for den person har jo ikke nogen personlig interesse i sagen. Man har bare truffet en afgørelse.