Lokalpolitik

Ekspropriation skal sikre Aldi-udvidelse

Forhandlinger med jordejer om nødvendigt køb er gået i hårdknude

HAVERSLEV:Trods langvarige forhandlinger er det ikke lykkedes Aldi-koncernen at opnå enighed med gårdejer Jørgen Kristensen i Haverslev om køb af knap 7.000 kvadratmeter landbrugsjord sydvest for den eksisterende Aldi lagerbygning i Haverslev. Efter at forhandlingerne er gået i hårdknude, har Aldi nu rettet henvendelse til Nørager Kommune for at få iværksat en ekspropriation af det ønskede landbrugsareal. På koncernes foranledning blev det aktuelle jordstykke allerede i fjor flyttet fra land- til byzone. Det skete med politisk godkendelse af en kommunal lokalplan for det aktuelle område, der lovmæssigt giver kommunen mulighed for en eventuel nødvendig ekspropriation af jorden. Ny forhandlingsseance Ekspropriationen indledes med en åstedsforretning tirsdag 1. marts, hvor de involverede parter, en landinspektør og repræsentanter for kommunens tekniske forvaltning og borgmester Poul Larsen (K) mødes hos Aldi i industriområdet i Haverslev. - Ifølge proceduren har de to parter ved en forhandling umiddelbart efter åstedsforretningen mulighed for at forhandle sig til rette om en kvadratmeterpris for det ønskede jordstykke. Kan det ikke lykkedes, kan kommunalbestyrelsen på sit møde senere i marts træffe beslutning om en nødvendig ekspropriation, forklarer borgmester Poul Larsen. Nødvendig for udvidelse Købet af de knap 7.000 kvadratmeter skal sammen med et tidligere køb af en kommunal erhvervsgrund på 28.000 kvadratmeter syd for centrallageret bane vejen for, at Aldi kan foretage en planlagt udvidelse af den nuværende administrationsfløj med 700 kvadratmeter samt en eventuel senere kraftig udvidelse af den nuvære lagerbygning. - Inden Aldi påbegynder en udvidelse overhovedet, skal de først komme til rette med gårdejeren om prisen for jorden, oplyser arkitekt Egon Christensen fra arkitektfirmaet bag udvidelsen, Jens Mandrup ApS i Viborg. Men disse byggeplaner kan godt komme til at trække i langdrag, for kan de to parter ikke selv blive enige 1. marts. En taksationskommission for Nordjyllands Amt skal efter en politisk beslutning om en nødvendig ekspropriation i byrådssalen 15. marts fastsætte en kvadratmeterpris for landbrugsjorden. Gårdejeren kan dog forinden påklage selve beslutningen om ekspropriationen i byrådssalen til Naturklagenævnet, hvilket får opsættende virkning for den videre sagsgang. Gør han ikke det, vil taksationskommissionen afgøre prisen for jordarealet. - Denne kvadratmeterpris kan gårdejeren klage over til en overtaksationskommission, påpeger Poul Larsen. Det betyder dog ikke, at Aldis dermed først skal afvente en afgørelse her, før de kan gå i gang med deres planlagte udvidelser for centralageret i Industriparken i Haverslev. Nu er det hele nemlig alene et spørgsmål om erstatningens størrelse for de ønskede knap 7.000 kvadratmeter. Tidligere jordkøb af ejer Aldi købte for halvandet år siden 10.000 kvadratmeter landbrugsjord af gårdejer Jørgen Kristensen i Haverslev for at skabe mulighed for en stor udvidelse mod vest på 6.000 kvadratmeter af den daværende lagerbygning. Det skete uden en åstedsforrretning og ekspropriation. Årsagen til dette var et behov fra Aldis side til hurtigst muligt at komme i gang med det planlagte lagerbyggeri og koncernen kunne derfor ikke kunne afvente en ekspropriationsforretning for en kommunal overtagelse af de 10.000 kvadratmeter. Nørager Kommune er nemlig bundet op af kun at kunne betale en kvadratmeterpris for de 10.000 kvadratmeter svarende til tidligere opkøb af erhvervsjord i Industriparken i Haverslev og sælge den direkte videre til Aldi for samme pris. Ekspropriationsloven åbner med borgmesterens tilladelse mulighed for en direkte prisforhandling mellem Aldi og jordejeren, og det resulterede dengang i en kvadratmeterpris på 45 kroner for jordstykket. Det var dengang mere end dobbelt så meget, som Nørager Kommune selv havde betalt for tilsvarende jord i erhvervsområdet i Haverslev inden for de sidste par år op til sommeren 2003.