Energiforbrug

Elsam bejler til små kraftvarmeværker

Kraftværksselskab vil handle el på vegne af de mindre værker

AALBORG:Kraftværksselskabet Elsam er parat til at garantere varmeforbrugerne under de små kraftvarmeværker en fast varmepris mod at selskabet til gengæld får råderet over værkernes elproduktion. Tilbuddet skal ses på baggrund af, at de såkaldte decentrale kraftvarmeværker fra 1. januar 2004 ifølge et oplæg fra Energistyrelsen skal afsætte deres elektricitet på det liberaliserede elmarked og ikke som i dag til en fast aftalt pris. Hensigten hermed er at skabe et elmarked med en ægte prisdannelse. Det er en udvikling, man fra Elsams side betragter med stor tilfredshed. En ægte prisdannelse vil nemlig betyde, at der kun produceres elektricitet på værkerne, når det aktuelle prisniveau dækker de variable omkostninger. Dermed vil der modsat i dag blive skabt en bund under elprisen. Som markedet fungerer i øjeblikket, sendes der i lange perioder mere elektricitet på markedet, end forbrugerne efterspørger. Konsekvensen er, at elektriciteten undertiden må foræres væk. Produktionen af den "værdiløse" strøm har ifølge Elsam påført samfundet - i praksis elforbrugerne - et tre-cifret milliontab, idet værkerne uanset elektricitetens markedsværdi har modtaget en høj betaling for at producere den. For sit eget vedkommende ser Elsam desuden muligheder for øget indtjening ved at indgå som samarbejdspartner med de decentrale værker omkring elsalg og gasindkøb. Som modydelse vil varmeforbrugerne få garanti for varmeprisen. Ægte prisdannelse - Dermed vil det reelt være Elsam, der tager risikoen. Til gengæld opnår vi det for os meget interessante, at vi kan disponere over værkets elproduktion. Dermed får vi mulighed for at lave optimale køreplaner for elproduktionen på både de decentrale værker og på vores eget produktionsapparat, siger Elsams ansvarlige for samarbejdsprojektet, Claus M. Hansen. Han mener dog ikke, at de danske elforbrugere af den grund kommer til at opleve større elregning, idet det mest har været Tyskland og det øvrige Norden, der i kraft af import af dansk elektricitet har nydt godt af de lave elpriser. - For det danske samfund har det nugældende system været en kostbar affære, siger projektlederen og henviser til en beregning foretaget af Elsam for år 2000. Det år sendte store nedbørsmængder elprisen helt i bund, men en fast pris på strøm fik de små værker til at producere uafhængig af det faktum. - Det samfundsmæssige tab er beregnet til i omegnen af 400 mio. kr. I det beløb er medregnet den indtægt, som naturgassen kunne have indbragt, hvis den var blevet solgt i stedet for at blive brugt til produktion, som der ingen efterspørgsel var på, siger han. Produktion af den karakter betegnes typisk som overløbsel. Vindmøllerne vil fortsat producere uden skelen til elmarkedet, men med en markedsmæssig styring af de decentrale værkers elproduktion, som udgør en fjerdedel af den samlede produktion, vil overløbsel ikke mere forekomme. - Det er tankevækkende, at den mængde strøm, det jysk-fynske område har været tvunget til at eksportere, stort set svarer til mængden af vindmølleproduceret elektricitet. På den måde er millioner af elforbrugernes penge foræret væk. Det problem får samfundet nu mulighed for at minimere til noget meget småt. I kraft af, at kraftvarmeværkerne kun sender strøm, som der er efterspørgsel på, på markedet, vil der opstå den korrekte afvejning mellem udbud og efterspørgsel, idet markedsprisen vil afspejle de sande omkostninger til elproduktion. En sammenhæng, der ofte mangler i dag, siger han. Ifølge Elsams ansvarlige for projektet vil der ikke finde elproduktion sted på de decentrale værker ved elpriser på under 16-18 øre pr. kWh. På de centrale værker ligger de marginale omkostninger nogle øre under. I kraftværksselskabets oplæg til samarbejde med de decentrale værker vil der blive tale om tidsbegrænsede kontrakter imellem selskabet og de decentrale kraftvarmeværker. Typisk af et års varighed: - Vi har ikke noget ønske om at stavnsbinde nogen, siger projektlederen, der heller ikke mener, det vil være nødvendigt. - I kraft af de ydelser, vi kan tilbyde værkerne, vil det her være interessant for begge parter, siger han.