Emne: Lukning af Skagen Sygehus

Hospitaler 3. september 2002 08:00

SYGEHUSLUKNING: Kommentar/forslag fra personalerepræsentanter på Skagen Sygehus i forbindelse med sagens videre behandling. Primært skal vi udtrykke skuffelse over Sundhedsudvalgets forslag om lukning af Skagen Sygehus, idet vi henviser til mere grundige kommentarer vedrørende konsekvenserne i vore henvendelser, dateret 11.02. og 05.03.02. Disse fremsendes på ny. Sammenfattende skal resumeres, at ved lukning af sygehuset vil det eksisterende ambulanceberedskab med sikkerhed være utilstrækkeligt uden for dagarbejdstiden - og lukning af sygehuset vil væsentligt forringe indlæggelseskvalitet for skagboer, jævnligt medføre tab af førlighed og dårligere behandlingsresultat, samt i enkelte tilfælde årligt direkte koste menneskeliv. Endvidere skal vi beklage den måde forslaget er hastet igennem på. Dels har der ikke været mulighed for offentlig debat, og dels har vi, der har detaljeret kendskab til forholdene i hverdagen, ikke haft mulighed for foretræde for Sundhedsudvalget for en uddybende forklaring. Det er ganske åbenlyst, at Sundhedsudvalget er mangelfuldt rådgivet i sagen. Kommentar til reduktionskataloget, dateret 14.08.02. punkt 1: Besparelsesmulighederne i reduktionskataloget er urealistiske. Dels har sygehuslægerne nogle overenskomstmæssige forhold, som gør, at nedlæggelse af tre stillinger først kan effektueres efter fire år (med løn og ventepenge) - og dels er besparelserne på røntgen og laboratoriesiden urealistisk stor. Disse ydelser vil flyttes til Frederikshavn og Hjørring, hvor mernormeringen vil være større end det indregnede. Sammenfattende er besparelsesmulighederne overvurderet med cirka 1,5 millioner kroner. Punkt 2: Der er herudover ikke indregnet følgeudgifter. Der vil med sikkerhed blive øgede udgifter i forbindelse med kørsel ved indlæggelse af patienter i Frederikshavn i stedet for i Skagen. Herudover til kørsel af indlæggelse af akutte kirurgiske patienter (eksempelvis noget så hyppigt forekommende som hjernerystelse) til indlæggelse i Hjørring. Der er herudover ikke indregnet udgifter til en nødvendig forøgelse af ambulanceberedskabet. Af forslaget fremgår endvidere, at der skal foretages mindre bygningsmæssige ændringer i Frederikshavn. Med det kendskab vi har til bygningerne dernede, vil der utvivlsomt være tale om ret omfattende renoveringer, hvis det nye medicinske afsnit skal leve op til tidens krav. Nyt sygehus Forslag vedrørende fortsat eksisterende medicinsk sygehusafsnit i Skagen: Ud fra foreliggende økonomiske og tidsmæssige forudsætninger kan et sådant forslag naturligvis ikke blive særlig præcist. Det vides som udgangspunkt ikke, hvad det koster at drive Skagen Sygehus i dag. Sygehusdirektør Ingeborg Thusgaard blev af personalerepræsentant i går på et møde forespurgt herom. Hun svarede, at det kostede et eller andet sted mellem 20 og 25 mill. kroner årligt. Hvis vi herfra trækker besparelsesbeløb på 7 mill. - eller lidt mindre, idet det jævnfør ovenstående er urealistisk stort, vil der efter vort skøn blive et restbeløb i omegnen af 16-18 mill. Vi er meget overbeviste om, at der inden for denne beløbsramme vil kunne drives et medicinsk sygehus i Skagen med 18-20 sengepladser med den tilsvarende pleje-normering (som fremgår af reduktionskataloget), samt fire sygehuslæger, hvilket er det mindste sygehuslægernes overenskomst giver mulighed for, ifald der er tale om stillinger med vagttjeneste. Der vil efter en sådan model kunne effektueres besparelser på røntgenafdelingen, fysioterapi, sekretærer, husassistenter og teknisk afdeling. Der vil herudover være muligheder for øgede indtægter ved udlejning af over-skydende bygningskapacitet. Endvidere vil man kunne undgå den formodede følge-udgift (én mill.?) til etablering af eventuelle akutpladser i Skagen. Modellen/forslaget vil hurtigt kunne beskrives mere detaljeret i samarbejde med relevante embedsmænd med forvaltningsmæssig og administrativ indsigt. En sådan model ville sikre en medicinsk afdeling med fortsat akut modtagelse døgnet rundt på linje med sygehusene i Brovst og Dronninglund. Vi håber på en positiv reaktion på denne henvendelse, og står naturligvis meget gerne til rådighed for yderligere kommentarer.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...