En dag]in]sti]tu]tion i for]fald

] Po]li]tisk vil]je til at ska]be bedre for]hold i Ager]sted Fri]tids]cen]ter

AGER]STED:Der er et de]ci]de]ret hul i vin]du]es]ram]men, gulv]be]læg]nin]gen nær]mest skri]ger på en ud]skift]ning, og på før]s]te]sa]len er lofts]bræd]der]ne ban]ket op på en måde, der øje]blik]ke]ligt le]der tan]ker]ne hen på en so]lid gang klamp]hug]ge]ri. Men sådan er hver]dags]ram]mer]ne for bru]ger]ne af Ager]sted Fri]tids]cen]ters æld]ste fløj, Klubben, og efter i en år]ræk]ke at have gjort kom]mu]nen op]mærk]som på pro]ble]mer]ne, er be]sty]rel]sen i den al]ders]in]te]gre]re]de in]sti]tu]tion nu om]si]der ved at opnå en vis form for lyd-hørhed i sy]ste]met. - Det er ikke noget kønt syn, og det har vi godt vidst i to-tre år, er]ken]der le]de]ren af kom]mu]nens ejen]doms- og be]red]skabs]af]de]ling, kon]tor]chef Ole Mor]ten]sen, der tidligere i år valg]te at gøre noget ved sa]gen. - Vi var ude og se på på for]hol]de]ne, og selv om vi godt kan ud]skif]te vin]du]er, gul]ve og lof]ter, så sagde jeg til Preben (Fo]get, en kol]le]ga i af]de]lin]gen, red.), at det sim]pelt]hen ikke går læn]ge]re, og at vi måtte have po]li]ti]ker]ne til at for]stå, at det skal jæv]nes med jor]den og er]stat]tes af noget nyt, siger han Det før]te til et be]søg i Ager]sted Fri]tids]cen]ter af bør]ne- og kul]tur]ud]val]get, og for]man]den dér, Pe]ter Band]holm (V), er enig med den kom]mu]na]le kon]tor]chef. - Vi er i ud]val]get nået frem til, at der ikke skal bru]ges pen]ge på en re]no]ve]ring. Det skal ri]ves ned, og så må vi på en eller anden måde fin]de en er]stat]ning. Hvad er]stat]nin]gen bliver, tør Pe]ter Band]holm ikke spå om, men det er en kends]ger]ning, at spørgs]må]let om Klub]bens frem]tid bliver ind]dra]get i de fore]stå]en]de bud]get]for]hand]lin]ger for 2004. Ole Mor]ten]sen for]tæl]ler i den for]bin]del]se, at der allerede er øre]mær]ket et ved]li]ge]hol]del]ses-be]løb på cir]ka 250.000 kr. til brug i Ager]sted Fri]tids]cen]ter, men skal der byg]ges noget helt nyt, vil der iføl]ge kon]tor]che]fen være be]hov for et be]løb på mellem 800.000-900.000 kr. - Det res]ter]en]de be]løb må vi derfor prø]ve at skra]be sammen andre ste]der fra. Om Klubben skal af]lø]ses af et ny]byg]ge]ri her og nu, er Pe]ter Band]holm imid]ler]tid knap så sik]ker på - fordi det kom]mu]na]le an]lægs]bud]get i for]ve]jen er under pres. - Vi har et par helt nye pa]vil]lo]ner i brug ved Dron]ning]lund Sko]le, og det var måske en mu]lig]hed at tæn]ke i de ba]ner, siger han og fort]sæt]ter: - Pro]ble]met er bare, at vi ikke kan flyt]te dem nu, og spørgs]må]let er så, om vi måske skulle fort]sæt]te som hid]til i Ager]sted. Det er jo ikke blevet dra]ma]tisk vær]re dér, og så kunne man even]tu]elt væl]ge at køre byg]nin]gen helt i bund - så]læn]ge man bare stil]ler i ud]sigt, at der inden for to-tre år vil ske noget - Men én ting er i hvert fald helt sik]ker: Vi kan ikke blive ved ret meget læn]ge]re med de for]hold, der i øje]blik]ket er i Ager]sted. Det kan vi gan]ske en]kelt ikke være be]kendt, slut]ter han.