Lokalpolitik

En fuldendt fjord - og en Overgaard i medgift

Kampen om Overgaard Gods afgøres ved stemmeurnerne i dag i den lille flække Havndal

OVERGAARD:Til en rigtig fjordkommune hører en hel fjord. Og i medgift får man en Overgaard. Ikke bare står ni kilometer Mariager Fjord-område rent faktisk på spil for Nordjylland, når de kun 1250 vælgere i det tyndtbefolkede Havndal valgdistrikt i dag går til stemmeurnerne. Også Overgaard Gods i det sydvestlige hjørne op til Mariager fjord glider nordjyderne af hænde, dersom Havndal-borgerne stemmer kronjysk og dermed river sig løs fra Mariager Kommune. Godset med 50 ansatte ruster sig til at producere ikke færre end 51.000 slagtesvin om året. Hvis ellers Århus Amt overhovedet giver lov. Det kræver en redegørelse for virkningerne ved miljøet - vvm. Redegørelsen befinder sig endnu på et tidligt stadie. 51.000 svin, hvis.. Siger myndighederne slutteligt ja, og og Havndal stemmer til gunst for en Mariager Fjord Kommune, kommer den nordjyske region til at huse en af landets store svineproducenter. Men der er lang vej op til de allerstørste - på Fyn - hvor der produceres op til 120.000 slagtesvin om året. Og altså dobbelt så meget, som Overgaard sigter efter. De 51.000 svin vil seksdoble godsets produktion til næsten 2400 dyreenheder. Svarende til det antal hektar jord, godset råder over. Faktisk sluger Overgaard 10 procent af Mariager Kommunes samlede areal. Og syv kilometer af gods-besiddelserne løber langs fjorden. Men det er ikke frygten for udledning af for megen fosfor og kvælstof i fjorden, som udgør den væsentligste anstødssten - set med myndighedernes briller. Den problematik håndterer man bedre end de fleste landmænd, viser målinger i fjorden. Derimod nager placeringen af de fire nye svinestalde, som nødvendigvis skal bygges. Af sikkerhedsmæssige grunde kræver landbrugsloven et lukket staldsystem pr. 500 dyreenheder og en afstand på mindst 300 meter mellem staldene. - Men vi synes jo ellers selv, vi vil forstyrre fuglelivet noget mindre, hvis vi samler staldene i skovkanten frem for at sprede dem ud over arealet, mener godsforvalter Stig Andersson. Biogas Ejerskabet til Overgaard har siden købet i 1984 uløseligt knyttet sig til ene-aktionær Peter Andersen, svigersøn af finansmanden Alex Brask Thomsen. Peter Andersen har i de forløbne 20 år renoveret og moderniseret godset. Det gælder også investeringerne i ny teknologi. Overgaard Gods indkører for tiden et biogasanlæg, som afgasser gyllen og producerer strøm. Den årlige produktion på syv millioner kubikmeter gas kan omsættes til strøm. Rundt regnet til 16 millioner kwh. Nok til at dække det årlige elforbrug i 3700 gennemsnits-husstande. Ydermere udskiller anlægget kvælstof og fosfor til koncentreret tørstof, som godset dels selv spreder, dels sælger. - Lugten forsvinder fra gyllen, vi får bedre styr på næringsstofferne. Med biogas og seperationsanlæg bringer vi os på forkant med hensyn til at løse miljøproblemer, fremhæver godsforvalter Peter Andersson. Slam-kompostering Overgaard Gods opererer også inden for kompostering af slam. Årligt omsætter komposteringsanlægget 8000 tons spildevandsslam, som man køber fra Århus og Mariager kommuner. Slammet blandes op med en lignende mængde have- og parkaffald. Komposten vendes en gang om måneden og er færdig til brug efter trekvart år, hvor den enten spredes på egne marker. Eller sælges. Også den geschæft håber godset at få lov at udvide - gerne til det firedobbelte. Nemlig til 32.000 tons spildevandsslam og lige så megen strukturmateriale fra haver og parke. Igen kræver det en vvm-undersøgelse. Herunder, om det på betryggende vis er muligt at etablere en 6,2 hektar stor befæstet plads til komposteringsanlægget. Men meget mere kompost, langt flere svin øger også fragttrafikken med lastbiler på de små snoede landeveje i det tyndt befolkede område. Og al trafikken kører lige gennem Havndal og Klattrup. De udsigter bryder borgerne sig ikke om. Derfor har Mariager Byråd som betingelse for at miljøgodkende biogasanlægget krævet en omfartsvej uden om Havndal og Klattrup. Vejstrid Kommunen vil skaffe den fornødne jord og pålægger godset at anlægge omfartsvejen for egen regning. Til godsforvalter Stig Anderssons store fortrydelse. - Vi laver 10-15 nye arbejdspladser til kommunen, og så pålægger kommunens liberale flertal os at betale 10 millioner kroner i tilgift til en omfartsvej. Det er grove løjer, fnyser han. Godsets samlede transportbehov, der også omfatter driften af kornlagre, skønnes på årsbasis at vokse til 13.000 transport begge veje - altså 26.000 kørsler gennem Havndal og Klattrup. Det vil borgmester Erik Kirkegaard Mikkelsen (C) ikke byde borgerne i de to landsbyer. - Ingen trafik vil betyde nul aktivitet, så vi er selvfølgelig glade for de nye, gode arbejdspladser, som Overgaard Gods vil skabe. Men især borgerne i Havndal belastes af de mange korntransporter, så derfor kan det kun være rimeligt at kræve en omfartsvej, siger han. Ej heller det argument imponerer åbenbart godsforvalter Andersson: - Herregud, der sidder nogle få bistandsklienter nede i Havndal og bruger tiden på at tælle lastbiler. I sammenligning med, hvad der i øvrigt kører af trafik på andre veje, så er det her jo en ren parodi. Og det må du meget gerne citere mig for.