En god an­led­ning til de­bat

De ra­di­ka­le fik bank. Det var lidt utra­di­tio­nelt på en dag, der i øv­rigt er så tra­di­tio­nel, at man auto­ma­tisk må spør­ge, om 1. maj har over­le­vet sig selv.

Set gen­nem fag­be­væ­gel­sens og So­cial­de­mo­kra­ter­nes ob­jek­tiv er der trods alt nok ik­ke no­get sært i den sag, Fag­be­væ­gel­sens in­ter­na­tio­na­le kamp­dag har al­tid væ­ret an­led­ning til mar­ke­rin­ger over for de ydre fjen­der. Tra­di­tio­nelt skul­le det være re­ge­rin­gen, som især måt­te hol­de for, og den fik da og­så helt for­ud­si­ge­ligt kri­tik. Så­dan skal det være ved den slags ar­ran­ge­men­ter, når re­ge­rin­gen er bor­ger­lig. Men det var trods alt spæn­den­de, at der på de so­cia­lis­ti­ske mø­der blev brugt så me­gen op­mærk­som­hed på de ra­di­ka­les uaf­hæn­gig­heds­er­klæ­ring af­gi­vet for et par uger si­den. Det er en po­li­tisk ud­mel­ding, som un­der­stre­ger, hvor sto­re pro­ble­mer op­po­si­tio­nen har ved at fin­de en måde at hånd­te­re den po­li­tis­ke si­tua­tion ef­ter So­cial­de­mo­kra­ter­nes elen­dig­he­der ef­ter val­get af Hel­le Thor­ning-Schmidt til for­mand. I Nord­jyl­land har der ik­ke væ­ret så stor usik­ker­hed. Her har kri­tik­ken mod den nye for­mand væ­ret mar­kant. In­gen kun­ne være i tvivl om, at so­cial­de­mo­kra­ter­ne i den­ne ende af lan­det hel­le­re hav­de set Frank Jen­sens me­re ven­stre­ori­en­te­re­de li­nie end den, der blev valgt af den nye for­mand og den nye grup­pe­le­del­se på Chri­stians­borg. De har så kun­net glæ­de sig over, at Hel­le Thor­ning-Schmidt fra ta­ler­sto­len i Fæl­led­par­ken i går næs­ten tal­te gam­mel­dags so­ci­al­de­mo­kra­tisk, som Frank Jen­sen kun­ne ha­ve gjort det. På den måde har det væ­ret en fin dag for den nord­jyske fag­be­væ­gel­se, selv om de hel­le­re hav­de set en an­den ho­ved­ta­ler. 1. maj er en god lej­lig­hed til at mar­ke­re po­li­tis­ke syns­punk­ter både over for par­ti­kam­me­ra­ter og alle de an­dre. Det er og­så en lej­lig­hed til at op­le­ve po­li­ti­ke­re li­ve. 1. maj er i or­dets bog­sta­ve­lig­ste for­stand en ta­ler­stol for fag­be­væ­gel­sen, og der­med en vig­tig del af den po­li­tis­ke de­bat. Alt hvad der bli­ver sagt, kun­ne li­ge så godt være sagt i for­gårs el­ler i mor­gen, men nu er der alt­så net­op på den dag skabt en an­led­ning til sta­tus og po­li­tisk mar­ke­ring, og der­for er 1. maj-mø­der­ne nø­jag­tig li­ge så vig­ti­ge i dag som for 10 år si­den. Det vir­ker lidt be­da­get at gå i op­tog gen­nem by­ens ga­der for at drik­ke mor­gen­kaf­fe i en fagforeningsbygning, men det er al­tid mo­der­ne at fø­re en god po­li­tisk de­bat, og det er 1. maj en god an­led­ning til.