En god løsning på Skagens trafikale problem

Løsning, som kan holde i mange år

Lokalpolitik 20. september 2002 08:00

SKAGEN: Det er den sidste del af to landevejsforbindelser, som er livsnerven for mange aktiviteter i Skagen Kommune, projektet for en 2+1-vej mellem Aalbæk og Skagen gælder, og det er en stærkning, som trænger til forbedring, sagde borgmester Hans Rex (V) i et indlæg på debatmødet om regionaplantillægget og VVM-redegørelsen for projektet. Hvis vi ser tilbage i tiden kan vi se, at trafikken til og fra Skagen er steget med mere end 80 procent fra 1985 til i dag, og selv man man ikke venter samme stigning i årene fremover, bliver problemerne med fremkommelighed og trafiksikkerhed på vejen mellem Aalbæk og Skagen ikke mindre, sagde Hans Rex. - Byrådet i Skagen arbejdede meget med trafikspørgsmålene i Kommuneplanen for 1997 - 2009, og i den hedder det blandt andet, at en langsigtet trafiklplanlægning indebærer, at der skal tages højde for en fortsat udvikling og udvidelse af fiskeindustrierne og en øget erhvervs- og turistmæssig konkurrence på vejnettets fremkommelighed. Vigtigheden af disse faktorer er i dag åbenlys og vil forstærkes i fremtiden. Byrådet vil derfor i højere grad kræve trafikproblemerne løst og det påtager sig derved en større del af ansvaret for den langsigtede trafikplanlægning i kommunen, sagde Hans Rex. Hans Rex sagde videre, at motorvejsnettet i Vendssyssel, som når sit endemål i Frederikshavn og sidst i Hirtshals næste år, er et meget vigtigt udgangspunkt for trafikafviklingen til og fra Skagen Kommune. - Vi ønsker ikke motorvejsadgang til Skagen. Det vil være ødelæggende for de kvaliteter og SMÆK-E-værdier, som vi iøvrigt bygger vores erhvervsudvikling og udviklingen af samfundet på, og en motorvej vil være alt for stor i forhold til trafikmængden i mere end halvdelen af året - Derfor fremsattes i kommuneplanen et andet forslag på en bedre fremkommelighed. I kommuneplanen hedder det: "Byrådet finder, at det er nødvendigt at revurdere status på landevejene til Frederikshavn og Hirtshals. Begge vejstrækninger vil fremover fungere som adgangsveje til motorvejsnettet. Afstanden til Aalborg og det sydgåedne motorvejsnet vil være omtrent den samme af begge ruter. Den tunge erhvevstrafik fra vestkysthavnene vil naturligvis benytte motorvejsnettet over Hjørring/Hirtshals, fordi man så undgår at skulel passere gennem Aalbæk og flere mindre bysamfund i Frederikshavn Kommune. - Turisttrafikken er mere spredt i kommunen, hvor byer, sommerhusområder, campingpladser og naturen udgør de trafikale mål. Turisttrafikken er på sit højeste i sommermånederne, og byrådet mener, at turisttrafikken fortsat skal søges afviklet via Frederikshavn, sagde Hans Rex, som også pegede på, at det i Kommuneplanen konkluderes, at der på strækningen mellem Aalbæk og Skagen bør ske en udvidelse af landevejen - enten ved en bredere vej eller ved en 2+1-løsning. - Det hovedforslag, som amtet nu har, imødekommer efter min bedste vurdering både vores ønske om at opnå større trafiksikkerhed og bedre fremkommelighed, og jeg mener, at der er taget behørig hensyn til natur- og landskabsværdierne, idet der jo er tale om en udvidelse af en allerede eksisterende vej, sagde Hans Rex. Fremkommeligheden bedres takket være både en ekstra kørebane og fodi krydset ved Hulsig ombygges til en to-sportet rundkørsel, og trafiksikkerhden bedres ved vejudformningen og ved, at der anlægges cykelsti helt til Skagen, fremhævede Hans Rex, som også pegede på, at de rekreative oplevelser tilgodeses med etablering af officielle rastepladserJ langs vejen - specielt ved Hulsig Hede. - Anlægssummen er vurdere til at blive cirka 48 millioner kroner, men så får vi også en vejløsning, som kan holde i mange år. - Jeg kan kun sige god for forslaget, som til fulde opfylder byrådets ønsker til vejudbygningen, sagde Hans Rex, som samtidig opfordrede Nordjyllands Amt til at fastholde projektet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...