En kort og en lang his]to]rie om Hjal]le]rup Mar]ked

]Hjal]]]le]]]rup Mar]ked har gi]vet mange gode op]le]vel]ser - og et kæm]pe]løft til byen]

HJAL]LE]RUP:Man kan be]skri]ve de op]le]vel]ser, man får på Hjal]le]rup Mar]ked på mange må]der. Men ]føl]]]gen]]]de lil]le hæn]del]se gi]ver et meget godt ind]tryk af, hvor]dan man krej]ler, pran]ger og prut]ter om pri]ser, når man la]ver en mar]keds]han]del. Gård]man]den fra Tårs havde på mar]ke]det solgt fa]mi]li]ens fjord]hest - “den bet]te gule” - og det for]tæl]ler han na]bo]en da]gen efter. Nå, hvad fik du så for hen]de, spør]ger na]bo]en. Ja, jeg fik jo ikke så meget, som jeg havde reg]net med, var sva]ret. Nå, men det havde du jo vel heller ikke reg]net med be]mær]ke]de na]bo]en. Dis]se små kor]te his]to]ri]er om mar]ke]det fin]des der mange af, men der fin]des også en lang his]to]rie om Hjal]le]rup Mar]ked. Mar]ked i cir]ka 600 år] Grund]la]get for Hjal]le]rup Mar]ked blev for]ment]lig skabt for 500-600 år siden, da folk valfarterde til en høj]mes]se hvert år i Hunds]lund Klos]ter - det man i dag ken]der som Dron]ning]lund Slot. I store for]sam]lin]ger er der mu]lig]hed for at slå en han]del af, så der var gro]bund for det mar]ked, der i den for]bin]del]se op]stod under nav]net Hunds]lund Mar]ked, der havde be]lig]gen]hed i Roldalen ved den gam]le kon]ge]vej et par km nord for Dron]ning]lund Slot - på stedet ved Tusbrovej, der i dag kal]des mar]keds]da]len. Her var der mar]ked i flere hund]re]de år, ind]til Hunds]lund Mar]ked blev til Hjal]le]rup Mar]ked, da der blev kro i Hjal]le]rup. I Hjal]le]rup siden 1745 Der blev gi]vet til]la]del]se til kro]hold i Hjal]le]rup i 1744, og til den ny]op]før]te kro, der var be]lig]gen]de syd for byen, flyt]te]de man så mar]ke]det i 1745. Her blev der holdt Hjal]le]rup Mar]ked gen]nem godt 100 år, ind]til kro]man]den byg]ge]de en ny Hjal]le]rup Kro i Hjal]le]rup cen]trum i 1858. Mar]ke]det flyt]te]de med og havde gyld]ne ti]der i den pe]rio]de, hvor Hjal]le]rup var sta]tions]by i 1900-tal]let. Der var mar]ked hvert år, og end]da hver må]ned et mind]re mar]ked og her]til et for]års- og et ef]ter]års]mar]ked ved kro]en. Men med trak]to]rens ind]fø]rel]se faldt in]te]res]sen for hes]te]mar]ke]det, som stil]le syg]ne]de hen. Man for]søg]te sig med et bil]mar]ked uden suc]ces, og kro]man]den ville nu luk]ke mar]ke]det og i stedet sæl]ge mar]keds]jor]den til byg]ge]grun]de. ]De lo]ka]les eget mar]ked ]Da greb en af by]ens læ]ger, Hal]vor Heuch ind. Han for]pag]te]de markedjorden i to år af kro]man]den, fordi han men]te, at Hjal]le]rup Mar]ked kunne sty]res af by]ens be]folk]ning. Der var stor samhøringhed blandt by]ens den]gang 1200 bor]ge]re, og man havde tidligere ved fri]vil]lig ar]bejds]kraft byg]get en ung]doms]klub i byen, og by]ens bor]ge]re var end]vi]de]re i færd med at ska]be grund]lag for byg]ge]ri af en idræts]hal med fri]vil]lig ar]bejds]ind]sats. Så måtte man også kunne kla]re et ar]ran]ge]ment som Hjal]le]rup Mar]ked, men]te Heuch. I sam]ar]bej]de med by]ens fo]re]nin]ger blev der her]ef]ter etab]le]ret en for]en]ings]over]byg]ning, Hjal]le]rup Sam]vir]ke, hvor alle by]ens fo]re]nin]ger var med og havde to re]præ]sen]tan]ter med stem]me]ret ved Sam]vir]kes møder. Der]til var der end]vi]de]re fri ad]gang for alle bor]ge]re med stem]me]ret. Selv om det var en bro]get for]sam]ling af fo]re]nin]ger fra Ven]stre]folk ogl so]ci]al]de]mo]kra]ter via bor]ger]for]en]in]gen og id]ræts]for]en]in]gen til hussmoderforeninger m.v., så var der enig]hed om én ting: Man ville søge at ska]be et over]skud til Sam]vir]ke til ud]de]ling til kul]tur]el]le for]mål i Hjal]le]rup og Om]egn. Sam]vir]ke ned]sat]te et mar]keds]ud]valg, hvis første for]mand var post]mes]ter Haulerich, der - skønt han nu som pen]sio]nist bor i Ran]ders - fort]sat be]sø]ger mar]ke]det hvert år. Det første år i 1966 fik man et over]skud på 17.000 kr. og året efter 20.000 kr. Så flyt]te]de man fra kro]en til en mar]keds]plads ved Øs]ter]ga]de, hvor der i dag er fod]bold]ba]ner, og senere køb]te Sam]vir]ke land]ejen]dom]men Søn]der]gaard, som man om]døb]te til Markedsgaarden, og hvor]til man flyt]te]de Mar]ke]det i be]gyn]del]sen af 1970’erne. By]ens ge]vinst På den nye mar]keds]plads fik man også ef]ter]hån]den det gode øko]no]mis]ke re]sul]tat, der har med]ført, at byen i dag har både et stort id]ræts]cen]ter, et ri]de]cen]ter og et kul]tur]hus. Des]uden har andre or]ga]ni]sa]tio]ner som FDF, KFUK, mis]sions]hu]set m.v. haft gavn af Sam]vir]ke, der også i dag dri]ver by]ens - og Øst]vend]sys]sels ene]ste bio]graf, Kino, og som end]vi]de]re dri]ver en telt]ud]lej]nings]for]ret]ning. Her]til kommer, at man også i takt med øko]no]mi]en har in]ves]te]ret mange pen]ge i mar]keds]plad]sen med el-led]nin]ger, vand, klo]ak m.v., li]ge]som man har byg]get en stor hal til egne drifts]mid]ler. Des]uden har man nær kon]takt med alle myn]dig]he]der, po]li]ti, dyr]læ]ge, kom]mu]ne m.v. og er kendt for den pro]fes]sio]na]lis]me, der præ]ger or]ga]ni]sa]tio]nen. I dag er Sam]vir]ke delt op i to or]ga]ni]sa]tio]ner, Hjal]le]rup Sam]vir]ke og Mar]keds]for]en]in]gen, med iden]tis]ke be]sty]rel]ses]med]lem]mer i begge or]ga]ni]sa]tio]ner. Op]de]lin]gen er la]vet ale]ne på grund af skat]te- og moms]reg]ler, idet Sam]vir]ke be]ta]ler skat af sine ak]ti]vi]te]ter, mens Mar]keds]for]en]in]gens re]sul]ta]ter på mar]ke]det er moms]fri]ta]get. I de senerer år har byen hvert år tjent mellem 1,5 og 2,0 mill. kr. på de ak]ti]vi]te]ter, der er til]knyt]tet mar]ke]det, idet flere fo]re]nin]ger som f.-eks. bor]ger]for]en]in]gen med en tom]bo]la, id]ræts]for]en]in]gen med par]ke]ring, bad]min]ton]klub]ben med toi]let]ren]gø]ring og spej]de]re med op]vas]ken tje]ner lidt til foreningenskassen ud over mar]keds]over]skud]det. Sam]men]hol]det omkring mar]ke]det gør end]vi]de]re, at bor]ger]ne også i andre sam]men]hæn]ge står tæt sammen. Det gæl]der f.eks. for]æl]dre]op]bak]ning i fo]re]nin]ger, hvor bør]ne]ne kommer, og mange andre ste]der. Mar]ke]det har således en en]orm be]tyd]ning for Hjal]le]rup By, og det 259. af slag]sen slut]ter i aften - igen med en mas]se pen]ge til brug i Hjal]le]rup som re]sul]tat.]