Lokalpolitik

En langsommelig proces

BROVST:Det kræver tålmodighed at ansøge om at etablere et husdyrbrug på mere end 250 dyreenheder. Den samlede sagsbehandlingstid er mellem et og to år, fordi der i den type sager skal udarbejdes en såkaldt VVM-redegørelse: en Vurdering af Virkninger på Miljøet. Her analyseres det blandt andet, hvor og hvordan husdyrgødning skal udbringes i landskabet, og trafik, støj. lugt og ammoniakforsampning fra anlægget bliver også vurderet. Når amtet har modtaget en ansøgning, hvor projektet er beskrevet, indstiller forvaltningen, at der udarbejdes VVM-redegørelse sammen med et tillæg til regionplanen. Når ansøgningen er blevet behandlet i amtsrådet, kommer den første offentlighedsfase på fire uger, hvor amtet indkalder ideer og forslag til projektet. Derefter får ansøgeren besøg af den medarbejder, som har sagen, og sammen gennemgår de projektet. Nu udarbejder amtet et forslag til VVM-redegørelse, som behandles politisk i amtsrådet. Derefter er der en offentlig høring i otte uger. Hvis der kommer indsigelser, vil VVM-redegørelsen blive rettet til på baggrund af dem og en forhandling med ansøgeren. Der kan være tilfælde, hvor det ikke er muligt at blive enig med ansøger om de betingelser, amtsrådet stiller. I så fald får ansøger et nej, men er der enighed, vedtager amtsrådet regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, og ansøger orienteres om afgørelsen. Når den er offentliggjort, og når klagefristen på fire uger er udløbet, kan projektet gå i gang, hvis der ikke er klager, som har opsættende virkning. Det er amtet, som er myndighed og har kompetence til at godkende eller afvise VVM-sager, mens kommunen er planmyndighed og tager sig af miljøgodkendelser.