En sandstrand er så let at rense...

Aalbæk Bugten får status som nødområde for skibe med lækage

FREDERIKSHAVN:Sandstrandene langs Aalbækbugten er relativt nemme at rengøre. De er samtidig robuste over for ilandrevet olie. Det er en af begrundelserne for, at Aalbækbugten er valgt som nødområde, hvor skibe, som udgør en alvorlig miljørisiko, kan dirigeres ind. At valget er faldet på netop Aalbækbugten med hvide badestrande og omfattende fiskeri kan virke paraoksalt. Aalbækbugtens sydlige del er tilmed et højt prioriteret fuglebeskyttelsesområde, hvor et olieudslip kan få katastrofale følger for ænder og andre havfugle. Farvandet omkring Hirsholmene og Læsø er et af nordvesteuropas vigtigste overvintringsteder for havdykænder, og Hirsholmene er om sommeren en vigtig ynglelokalitet for vandfugle. Fuldmælgtig Ivan Andersen, Miljøstyrelsen, er medlem af den tværministerielle arbejdsgruppe, som har udpeget Aalbækbugten som nødområde. Han forklarer, at når udvalget har peget på Aalbækbugten, trods naboskabet med fuglebeskyttelsesområdet, så skyldes det strømforholdene. Strømmen er overvejende nordgående og vil derfor - som hovedregel- føre udslip på vandet væk fra fuglebeskyttelsesområdet. Forureningen vil i stedet med stor sandsynlighed blive ført mod Skagen med de konsekvenser, det vil kunne få for turisme og det højt prioriterede naturområde ved Grenen. Frederikshavn Havn og Hirtshals Havn er også med på listen over nødområder for skibe, der indebærer miljørisici i høj potens. Frederikshavn Havn ligger klos op af fuglebeskyttelsesområdet omkring Hirsholmene og var slet ikke med som nødområde i det første forslag, der blev sendt ud til høring blandt grønne organisationer, kommuner og rederier. Ivan Andersen siger, at Frederikshavn Havn blev bragt på bane som nødområde af de høringsberettigede organisationer. - I nogle situationer er det vigtigt at kunne inddæmme en forurening, og det lader sig nu bedst gøre i en havn, siger Ivan Andersen. Som følge af udpegningen skal der nu udarbejdes beredskabsplaner for nødområderne. Hvis ulykken skulle ske.