Brovst

En stor mund–fuld at be–spi–se 930 fod–bold–spil–le–re

130 fri–vil–li–ge fra Brovst Id–ræts–for–en–ing har hyg–get sig med den sto–re op–ga–ve som med–hjæl–pe–re i Nør–hal–ne Cup

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

De unge hyg–ge–de sig i klas–se–væ–rel–ser–ne på Brovst Sko–le. Her et hold sven–ske–re, der ta–ger sig en slap–per ef–ter af–tens–ma–den og tjek–ker de–res mo–bi–ler for sms’er.

BROVST:Det var en stor mund–fuld, Brovst Id–ræts–for–en–ings ung–doms–af–de–ling sag–de ja til, da den ind–vil–ge–de i at med–vir–ke ved af–vik–lin–gen af årets Nør–hal–ne Cup: Id–ræts–for–en–in–gen har tre af–te–ner stå–et for be–spis–nin–gen af 930 fod–bold–spil–le–re og le–de–re, der var ind–kvar–te–ret på sko–ler–ne i Skovs–gård, Halv–rim–men og Brovst - og for over–nat–ning og mor–gen–mad til 310 fod–bold–gæs–ter på Brovst Sko–le. Det har kræ–vet et hold på 130 fri–vil–li–ge, hvor–af man–ge er for–æld–re til de 220 spil–le–re i ung–doms–af–de–lin–gen. - Det har væ–ret et slid at få løst de man–ge for–skel–li–ge op–ga–ver døgn–et rundt, men det har væ–ret be–svæ–ret værd, og her tæn–ker jeg ikke kun på de 35.000 kr., vi ven–ter at tje–ne på ar–ran–ge–men–tet, si–ger Jes–per Jul Jen–sen fra BIFs ung–doms–af–de–ling. Det har væ–ret hyg–ge–ligt, selv om vi har haft travlt. Vi har snak–ket og haft det sjovt, og der har væ–ret en god stem–ning. Vi har selv–føl–ge–lig la–vet fejl, men vi har også fået me–get ros. Jes–per Jul Jen–sen har stor ros til plan–læg–nin–gen af Nør–hal–ne Cup, den 23. i ræk–ken med 9000 unge fod–bold–spil–le–re og le–de–re fra 14 lan–de, som har boet og spil–let de–res fod–bold–kam–pe en ræk–ke for–skel–li–ge ste–der i Nord–jyl–land. Trans–por–ten af spil–le–re frem og til–ba–ge er sket i bus–ser, og ma–den til de for–skel–li–ge ind–kvar–te–rings–ste–der er ble–vet bragt ud i bi–ler fra Nør–hal–ne. De fri–vil–li–ge i Brovst har væ–ret i gang både tid–ligt og sent: Mor–gen–mad på Brovst Sko–le fra kl. 6.30, så de før–ste spil–le–re kun–ne være frem–me til de før–ste kam–pe kl. 8.00. Af–ten–smad kl. 18.30 til 22 med plads til 150 i gym–nas–tik–sa–len ad gan–gen. Der er kom–met en bus hver hal–ve time, ef–ter–hån–den som hol–de–ne er ble–vet fær–di–ge med de–res kam–pe, og fod–bold–spil–ler–ne er ble–vet luk–ket ind til spis–ning, ef–ter–hån–den som der er ble–vet le–dige plad–ser, ind–til alle 930 har fået stil–let sul–ten. To vag–ter over–vå–ge–de sko–len om nat–ten og hav–de sam–ti–dig til op–ga–ve at for–be–re–de mad–pak–ker til fod–bold–spil–ler–ne, så de selv kun–ne gøre den fær–dig, når de hav–de spist mor–gen–mad: en plas–tic–po–se med et æble og to pap–bak–ker i, som de kun–ne læg–ge de–res mad–der imel–lem, skri–ve de–res navn på po–sen, give den til le–de–ren - og så af sted til fod–bold. Da NORD–JYSKE be–søg–te fodboldlejren på Brovst Sko–le fre–dag af–ten, stod me–nu–en på ris, sovs, kyl–ling og sa–lat, og det var der stør–re til–freds–hed med end kødsovsen og spag–het–ti–en da–gen før. Med tan–ke på ma–den, der blev gaf–let med stor vel–lyst og ap–pe–tit, spurg–te vi to af de 9000 unge del–ta–ge–re i årets stør–ste sports–be–gi–ven–hed i Jam–mer–bug–ten, 10-åri–ge Ni–ko–laj og 11-åri–ge Victor fra lil–le–put–hol–det i Taast–rup: - Hvad er det bed–ste ved Nør–hal–ne Cup? - FOD–BOLD, ly–der det om–gå–en–de. Det ind–tryk får man også på en tur rundt på sko–len, hvor gæs–ter–ne er ind–kvar–te–ret i 17 klas–se–væ–rel–ser. Hver gang man mø–der en flok unge, har de en fod–bold med sig. Der bli–ver talt fod–bold på gan–ge og i so–ve–rum - og set U21 fod–bold på tv. Og kan no–gen slip–pe af sted med det, bli–ver der også spil–let fod–bold på gan–ge–ne. Kal–le Lund–qvist fra Ud–de–val–la nord for Gö–te–borg er sam–men med to an–dre le–de–re og to for–æld–re af sted med 21 dren–ge i 14-års al–de–ren. Med so–ve–po–ser og an–det ha–ben–gut fyl–der sven–sker–ne hver kva–drat–cen–ti–mer i de–res klas–se–væ–rel–se. Dren–ge–ne ta–ger en slap–per i so–ve–rum–met ef–ter af–tens–ma–den, og det er ty–de–ligt, at de hyg–ger sig i de–res fodboldhule. Kal–le Lund–qvist ro–ser hele ar–ran–ge–men–tet for at være godt or–ga–ni–se–ret og vil me–get ger–ne kom–me igen næs–te år. Sam–me mel–ding kom–mer fra Jes–per Jul Jen–sen & Co., der vin–ker farvel til de sid–ste gæs–ter i dag ved 10-ti–den: - Vi hå–ber også at kun–ne være med næs–te år.