Lokalpolitik

En storkommune er attraktiv

Det fremgår med al ønskelig tydelighed af "Aftale om strukturreform", at der med dannelsen af nye stærke kommuner skabes grobund for at give kommunerne en større rolle i forhold til den lokale egns udvikling.

Der skal således arbejdes for at brede demokratiet ud, så borgerne inddrages aktivt i beslutningerne. På baggrund af strukturkommissionens oplæg var det derfor oplagt, at de fire randkommuner sønden om Aalborg tog kontakt med hinanden for at undersøge mulighederne for at danne en ny bæredygtig kommune bestående af Nibe, Støvring, Skørping og Sejlflod. En kommune, der i givet fald ville nå op på godt 40.000 indbyggere, og således fremover skulle have et byråd på 27 medlemmer, og dermed en garanti for, at alle de deltagende kommuner ville få et passende antal repræsentanter. Ikke alene har de fire kommuner meget til fælles, idet alle har grænser op til Aalborg, alle har et stort antal borgere, der dagligt pendler frem og tilbage til arbejde i Aalborg, og alle indgår i et nært samarbejde med Aalborg på en række områder hvor iblandt kan nævnes erhvervs- og skattesamarbejde. Men de fire kommuner ville også kunne støtte hinanden inden for kultur, natur, turisme og erhverv. I en landsundersøgelse for et halvt års tid siden blev de 274 kommuner bedømt for deres funktionsdygtighed generelt, og blandt de 27 nordjyske kommuner lå Støvring og Skørping på de to øverste pladser. Det var derfor en stor skuffelse for Støvring- og Skørping kommuner, der har været de varmeste fortalere for dannelsen af omtalte randkommune, at først Nibe meldte ud, at man foretrak en indlemmelse i Aalborg, og siden Sejlflod, som ved sin borgmester giver udtryk for, at man stærkt overvejer at gå til Aalborg. Set fra Skørping kommunes side er det absolut mest attraktivt at komme med i en ny storkommune, hvor der bliver mulighed for at præge udviklingen, deltage aktivt i implementeringen af de mange nye fælles tiltag og være med til at skabe nye traditioner. En ny kommune bestående af Sejlflod, Skørping og Støvring ville med sine 32.000 indbyggere skulle have et byråd på 25 pladser og dermed også være en garant for, at alle dele af den nye storkommune får indflydelse på fremtiden. Ved en indlemmelse under Aalborg Kommune skal man ikke forvente, at den allerede meget store og dominerende regionshovedstad vil ændre noget som helst i sin struktur, og antallet af byrådsmedlemmer vil fortsat være 31 – og dermed uden nogen garanti for, at nye randområder som Nibe og Sejlflod vil blive repræsenteret overhovedet. I sit oplæg til strukturreform peger regeringen på, at de nye storkommuner ikke bør stile efter at være mindre end 30.000 indbyggere, hvorfor såvel Støvring som Skørping må gøre sig overvejelser om en fremtid, hvor Sejlflod evt. går til Aalborg. Vil de nære relationer kunne bære at danne en ny kommune med blot 22.000 indbyggere, med dertil kommende nødvendige og bindende samarbejdsaftaler med nabokommuner? – vil de sammen gå til enten en vesthimmerlandsk- eller østhimmerlandsk storkommune? Eller må deres veje skilles, således at de går hver sin vej? At pantsætte sin indflydelse og selvstændighed hos Aalborg bør for begge kommuner være uinteressant. Der er derfor god mening i, at byrådet onsdag 23.9. tager sig endnu en drøftelse om fremtidens kommunestruktur. Hvad er bedst for Skørping Kommune – og i hvilken rækkefølge ønsker vi alternative muligheder bragt i spil? Én ting bør imidlertid ligge fast, og det er Støvring- og Skørping kommuners ønske om, at Sejlflod bliver en del af en ny og spændende randkommune syd og øst om Aalborg, og det skal derfor tilrådes, at der fra det ekstraordinære byrådsmøde ikke kommer udmeldinger, der støder Sejlflod Kommune længere væk fra os.