En værdig afslutning?

Hobro Fødeklinik er lukket. Den sidste fødsel er veloverstået og den nye familie taget hjem for længst.

Fødegangen er tom og stille. Og jordemødrene er med et pennestrøg blevet historie i Hobro! Er det ikke kutyme at anerkende medarbejdere for lang tids veludført arbejde ved lukningen af en arbejdsplads? Skal jordemødrene og andet hjælpepersonale ikke have tak for det arbejde og de kræfter, vi har lagt i Hobro gennem mange år? En tak for den store fleksibilitet, det store engagement, vedholdenheden og indsatsen i det hele taget? Skal Hobro Fødeklinik ikke have en værdig afslutning f.eks. med en erkendtlighed til jordemødrene eller i hvert fald en officiel tak? Eller skal begravelsen blot forgå i total stilhed? Jordemødrene fra Hobro Fødeklinik er ikke frivilligt søgt væk fra klinikken, vi kunne lide arbejdet, vi følte os trygge ved at arbejde på et lille sted også uden læger. Stedet gav jordemødrene et arbejdsliv med arbejdsglæde bl.a. fordi der var sammenhæng i arbejdet. En sammenhæng der ikke findes på andre fødesteder, en sammenhæng i arbejdet med kvinderne i graviditeten, under fødselen og i barselperioden. Hobro Fødeklinik gav inspiration og arbejdsglæde - ikke stress og udbrændthed! Nogle af jordemødrene har været ansat i både 20 og 30 år i Hobro! En stor del af arbejdslivet, mangfoldige følelser og et utrætteligt engagement er lagt på fødestedet i Hobro og vi har gjort det med glæde, fordi det var det, vi troede på og brændte for. Det var et fødested, som både jordemødre og brugere var meget glade for. Der var nemlig tid og ro til at få en reel kontakt og give omsorg til den enkelte både ved fødslerne og på barselgangen, hvor der var plads til hele familien. For nogle år tilbage var Hobro et kirurgisk fødested, en selvstændig enhed med en selvstændig leder, der havde beføjelser i forhold til fødestedet og direkte daglig kontakt med de ansatte jordemødre. Det var et enestående lille fødested. Efter Hobro blev jordemoderledet fødeklinik, kom fødestedet under ledelsen i Aalborg. Den reelle ledelse var derfor langt væk. Hobro blev bare et appendiks, et sted hvor det ikke betød så meget, hvordan jordemødrenes arbejdsforhold og arbejdsmiljø var og hvad vi havde af ideer, evner og kvaliteter at bidrage med. En af ledelsen igangsat strukturændring betød bl.a. at jordemødrene fra Hobro i en periode både skulle stå til rådighed i Hobro og i Ålborg i døgnvagterne; to arbejdssteder i én vagt = stress. Ved den sidste omstrukturering her i foråret blev jordemødrene tvunget ind i en moderne distriktsjordemoder ordning. Jordemødrene havde ellers foreslået glimrende alternativer til dette for at fastholde og tiltrække de fødende i Hobro og opland. F.eks. – at lade det første møde nygravide har med sundhedsvæsnet overgå til jordemødrene; - at lade kvinderne visiterer senere i graviditeten først omkring graviditetsuge 30-32; - at synliggøre fødeklinikken ved hjælp af PR bl.a. brochure, annoncer, opslag; - at lave fødselsforberedende akupunktur og andre akupunktur tilbud svarende til de gravides behov; - at lave fødselsforberedende tilbud, f.eks. yoga, bevægelse, vandgymnastik; - at lave ”åbent hus”, så alle kunne komme og se stedet og snakke med jordemødrene; - at udvide samarbejdet med sundhedsplejerskerne, så der blev endnu større sammenhæng for familierne. Men ledelsen ønskede ikke at gøre brug af medarbejdernes idéer. Ledelsen havde anden dagsorden og Hobros jordemødre sås som besværlige og stive, måske ligefrem ufleksible og gammeldags. Der blev ved hjælp af frivillig tvang indført en distriktsjordemoderordning! Og nogle af jordemødrene sagde ja, idet det var den eneste måde, hvorpå vi kunne beholde vores job i Hobro. Jordemødrene, der reelt arbejdede i Hobro fandt ikke ordningen hensigtsmæssig, fordi det brød sammenhængen i arbejdet og sammenhængen i ”kendtheden.” Distriktsjordemoder ordningen betød, at jordemødrene blev delt i to, halvdelen skulle kun tage sig af barselafdelingen og de andre skulle kun tage sig af fødsler med dertil hørende konsultationer i graviditeten. Det gav stor frustration i jordemodergruppen. Og hvis der har været noget, der kunne sætte skår i arbejdsglæden og har givet os stress eller frustration, så har det været det at få trukket en uhensigtsmæssig ordning ned over hovedet! Sammen med den usikkerhed, der har været i ansættelsesforholdet over længere tid, fordi der gentagne gange har været sået tvivl om Hobro kunne få lov at bestå, har det været de to hovedårsager til at nogle af jordemødrene efterhånden følte sig presset til at søge job andre steder, simpelthen for selv at kunne overleve! Det er med stor beklagelse, at amtsrådet har besluttet lukning af et godt fødested. En beslutning med kun 15 mod 14 stemmer, hvor de normale beslutningsprocedurer ikke en gang blev fulgt, og hvor to efter sigende positivt stemte medlemmer, var fraværende ved beslutningsrunden! Der må være nogle af amtsrådsmedlemmerne, der i panik bare har skullet haste denne beslutning igennem af politiske grunde, for der har hverken været reelle faglige eller økonomiske grunde til en lukning. Mange fødende vil nok vælge Randers som fødested nu, da det er nærmere og der bl.a. både er akupunkturklinik og en bedre barselafdeling. Og så ryger pengene lige ud af amtet! Lukningen af Hobro fødeafdeling er i virkeligheden en tragedie. Det kunne have været det fødested, der viste vejen for resten af landets fødesteder! Et fødested ved visioner. Et fødested med tværfagligt samarbejde. Et fødested der kærede sig om den normalt spontant forløbende fødsel, som er grundlag for al vores viden om fødsler og i yderste konsekvens grundlaget for vores liv! Et fødested med et godt arbejdsmiljø, et fødested med dybt engagerede medarbejdere, der ikke var udbrændte og ikke var svingdørsjordemødre, apropos dagspresse og tv-indslag om jordemødres arbejdsforhold andre steder i landet. Det giver dyb sorg at sige farvel til Hobro Fødeklinik. Stedet havde en atmosfære, man ikke finder og ikke kan skabe på de store fødesteder, simpelthen pga. størrelsen. På trods af de seneste frustrationer vil fødeafdelingen i Hobro vil heldigvis blive husket for det gode! Tak for mange gode år i Hobro, tak til familierne, der har gjort arbejdet til en glæde, tak for godt samarbejde med alle faggrupper! Giv Hobro fødeklinik en værdig afslutning og anerkend jordemødrenes arbejde!