Lokalpolitik

Endelig lysner det

"Der skal være vækst og udvikling på landet".

Det var den positive melding fra Landdistriktsminister Carsten Hansen til repræsentanter for "Landsbyerne i Danmark", da de (9.12.) mødtes i ministeriet for at drøfte landsbysamfundenes fremtid. Carsten Hansen er Danmarks første landdistriktsminister, og det glæder "Landsbyerne i Danmark", at den nyudnævnte landdistriktsminister ønsker vækst og udvikling i vore landsbyer og landdistrikter. "Landsbyerne i Danmarks" repræsentanter understregede over for ministeren, at vore landsbyer og landdistrikter, siden kommunalreformen og by- og landzoneloven (i dag planloven) i 1970, har været i konstant afvikling og tilbagegang. Baggrunden er blandt andet zonelovens opdeling af Danmark i landzone, byzone og sommerhusområder. Landzonen er en afviklingszone, hvor kun landbrug, skovbrug og fiskeri er tilladt. Byzonen er en udviklingszone, hvor al vækst og udvikling skal ske. Denne skævvridning af Danmark har kostet landet dyrt i mistede initiativer, arbejds-pladser og indtægter. Her til kommer, at mange landsbysamfund har mistet skole, børnehave foreninger, forsamlingshuse, nærbutikker, folkeligt fællesskab osv. Forskelsbehandlingen af by og land har også betydet, at Danmark har fået en af Europas laveste iværksætterprocenter. Det er for dyrt for mange iværksættere at etablere sig i byen. Først skal familien have en bolig. Så skal der købes en industrigrund af kommunen, bygges en hal, installeres inventar og faciliteter m. v. og så har banken sagt stop. Anderledes hvis iværksætteren, som før 1970, kunne være på landet, f. eks. i et nedlagt landbrug med familien boende i stuehuset og de tomme landbrugsbygninger som startgrundlag. Men får iværksætteren på landet succes og brug for at udvide, siger planloven nej. "Men nu skal afvikling vendes til udvikling" var landdistriktsminister Carsten Hansens klare udmelding. Ministeren ønskede kommunernes medvirken og har allerede haft møde med KL om sagen. Carsten Hansen ønskede også at mødes med minister-kolleger for at se på lovgivningen, f. eks. med miljøministeren angående planloven, så iværksættere, håndværk og småindustri igen kan udfolde sig og have succes på landet. Også mere bosætning, hurtigt bredbåndsnet, kollektiv trafik, turismen m. v. skal fremmes. Endelig ser det ud til, at det lysner for livet på landet.