Epo­ka-di­rek­tør fik mil­li­on-er­stat­ning ef­ter fra­træ­den

En fra­trådt di­rek­tør på it-virk­som­he­den Epo­ka i Pan­drup har ef­ter hvad NORD­JYSKE Stifts­ti­den­de gen­nem en vold­gifts­sag er­fa­rer fået til­kendt en mil­li­on­er­stat­ning.

Epo­ka-chef Rune Sø­ren­sen - fast­hol­der at seks med­ar­bej­de­res fra­træ­den sid­ste år fo­re­gik uden dra­ma­tik. 
AR­KIV­FO­TO: TOR­BEN HANSEN

Epo­ka-chef Rune Sø­ren­sen - fast­hol­der at seks med­ar­bej­de­res fra­træ­den sid­ste år fo­re­gik uden dra­ma­tik. AR­KIV­FO­TO: TOR­BEN HANSEN

Hver­ken di­rek­tø­ren el­ler sel­ska­bets le­del­se vil kom­men­te­re vold­gifts­sa­gens ud­fald, da dens ind­hold er for­tro­ligt. Fra le­del­sens side hed det sig el­lers, at alt var fore­gå­et udra­ma­tisk og uden smæk­ken med dø­re­ne, da di­rek­tø­ren stop­pe­de sam­men med fem an­dre med­ar­bej­de­re i ef­ter­året som føl­ge af en ny stra­te­gi i sel­ska­bet. Og den op­fat­tel­se har ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Rune Sø­ren­sen fort­sat. - For mig kom det som en over­ras­kel­se, at vi blev mødt med en vold­gifts­sag, si­ger Epo­ka-che­fen. Han af­vi­ser, at vold­gifts­sa­gen skul­le være et ud­tryk for, at der ul­mer uro un­der over­fla­den på virk­som­he­den i Pan­drup. - Tvært­imod vil jeg nær­mest sige. Vi er inde i en me­get po­si­tiv ud­vik­ling, og der her­sker stor til­tro til, at vi med den ny stra­te­gi har fået lagt en rig­tig kurs, til­fø­jer Rune Sø­ren­sen. Han be­kla­ger i øv­rigt, at han er af­skå­ret fra at kom­men­te­re vold­gifts­af­gø­rel­sen, som sam­let set ikke får ham til at ”hæn­ge med mund­vi­ge­ne”. Epo­ka er med en års­om­sæt­ning på fle­re hun­dre­de mil­li­oner kro­ner lan­dets stør­ste in­den for han­del med brugt it-ud­styr. Virk­som­he­den har 65 an­sat­te og dat­ter­sel­ska­ber i Tysk­land, Rus­land, Fo­re­ne­de Ara­bis­ke Emi­ra­ter og Kina.