EMNER

Er danske hjem forsvarsløse?

OMSKÆRING:"Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse." Dette siger den danske Grundlov i § 72. Formanden for Aalborg Kommunes børne- og ungeudvalg, Ib Rasmussen, har haft mistanke om, at en somalisk familie har udført en lovstridig omskæring af en somalisk pige. Derfor har han beordret en tvangsundersøgelse af pigen. Fire fremmede mennesker trænger ind i familiens hjem, tager bukserne af pigen og undersøger hendes kønsdele. Det viste sig, at hun ikke var omskåret. Men det afgørende spørgsmål er: Er danske hjem virkeligt forsvarsløse over for en kommunal embedsmands begrundede eller sygelige mistanker til sine kommunale medborgere? Mon det netop er det, Grundloven mener med "særegen undtagelse"? Er Grundlovens "særegne undtagelser" virkeligt blevet så almindelige og kommunale, at Grundloven og boligens ukrænkelighed er rent illusorisk? Har vi danskere virkelig tilladt vort Folketing at lovgive om tilladelse til sådanne overgreb på vore hjem? Uden retskendelse - uden domstolenes medvirken? Tænk Dem, kære dansker: Fremmede mennesker - pøbelagtige embedsmænd - der på ren kommunal mistanke og uden retskendelse kan skaffe sig adgang til Deres hjem og overgramse et vilkårligt medlem af familien! Formanden for somalisk forening i Aalborg, Ahmed Dualeh, frygter, "at det faktisk er regeringens hensigt at skræmme os ud af landet." Man må håbe, at han tager fejl. At regeringen altså ikke anvender sådanne kommunale "særegne undtagelser" fra Grundloven til at jage indvandrere i deres eget hjem - og ud af landet. Regeringen og Dansk Folkeparti har gjort en rosværdig indsats for at forsvare Danmark mod en katastrofal indvandring, der truer med at underminere det danske folk og det danske samfund. Men det må samtidig siges, at forsvar af det danske folk og de danske familiehjem er to sider af samme sag. Jeg må derfor opfordre regeringen og DF til omgående at sikre de danske hjem mod en sådan retsløs kommunal vilkårlighed. Og sikre, at kun domstol og retskendelse kan give adgang til undersøgelse af lovovertrædelser i danske hjem. Ellers må alternativet jo være, at vi allierer os med landets indvandrere i et forsvar af vore hjem over for danske myndigheder.