Aalborg

Er­hvervs­li­vet skal ser­vice­res fra borg­mes­te­rens for­valt­ning

Glad for at kom­me tæt­te­re på be­slut­nin­ger­ne med den nye er­hvervs­af­de­ling

AAL­BORG:Er­hvervs­li­vet ryk­ker tæt­te­re på det sted, hvor be­slut­nin­ger­ne træf­fes. Så­dan ser Aal­borg In­dus­tri- & Han­dels­kam­mer (aih) på, at Det Nye Aal­borg får en er­hvervs­af­de­ling, der bli­ver pla­ce­ret un­der borg­mes­te­rens for­valt­ning. I valg­kam­pen var Ven­stre frem­me med et for­slag om en er­hvervs­for­valt­ning, men nu bli­ver der alt­så tale om en er­hvervs­af­de­ling med en central placering. - Vi si­ger, at alt hvad der gav­ner er­hvervs­li­vet, det kan vi kun bak­ke op om, jo nær­me­re vi er på, hvor be­slut­nin­ger­ne træf­fes, jo bed­re er det. Hvis be­slut­nin­ger­ne lig­ger i borg­mes­te­rens for­valt­ning, så er det også godt, at de er­hvervs­mæs­si­ge ting går den vej ind, si­ger for­man­den for aih, Erik B. Hansen, der be­mær­ker, at man lø­ben­de har haft en dia­log med kom­mu­nen via plad­sen i er­hvervs­rå­det. Er­hvervs­af­de­lin­gen skal bl.a. stå for ser­vice for virk­som­he­der og han­dels­liv. Et af prin­cip­per­ne for den nye af­de­ling, der får 16 an­sat­te er, at have stør­re fo­kus på virk­som­he­der­nes be­hov. Et af må­le­ne er også at ska­be en mere pro­fes­sio­nel or­ga­ni­sa­tion. Er­hvervs­li­vet ved godt selv, hvad de vil have. - Vi vil ger­ne have en spar­ring og no­get, der gi­ver vær­di for er­hvervs­li­vet og ind­fly­del­se på be­slut­nin­ger­ne til gavn for er­hvervs­li­vet og på den måde for hele den nord­jyske re­gion. Der læg­ges op til, at er­hvervs­af­de­lin­gen pla­ce­res på 3. sal på borg­mes­te­rens for­valt­ning, men sam­ti­dig vil man sta­dig have er­hvervs­kon­su­len­ter i Er­hver­ve­nes Hus. Hvis der er be­hov for det, vil er­hvervs­af­de­ling også have be­man­ding på de tre frem­ti­di­ge bor­ger­ser­vice­cen­tre. På man­dag skal po­li­ti­ker­ne i for­ret­nings­ud­val­get for sam­men­læg­nings­ud­val­get se på er­hvervs­af­de­lin­gen som den del af den nye for­valt­nings­struk­tur.