Energiselskaber

Et driftsmæssigt godt år for kraftvarmeværk

ARENTSMINDE:Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk har holdt generalforsamling på Arentsminde Kro og Cafeteria. Formand Knud Erik Nedergaard kunne i sin beretning fortælle om et driftsmæssigt godt år, hvor værket har været skånet for større driftsforstyrrelser. Værket har gaskontrakt med Naturkraft MidtNord frem til udgangen af 2007. Kontrakten giver mulighed for at låse prisen i perioder, hvis det måtte vise sig hensigtsmæssigt. Varmeværket har investeret i et edb-motorstyringsanlæg, som efter tilpasning og justering nu er indkørt og i drift. Jane Borregaard fra HHE gennemgik regnskabet, der viser et overskud på godt 140.000 kr. Beløbet overføres til næste regnskabsår. Balancen viser en aktivmasse på godt 20 mio. kr. og en egenkapital på 1,2 mio. Regnskab og beretning blev godkendt uden særlige kommentarer. Jane Borregaard fremlagde desuden budget for driftsåret 2006/07. Budgettet viser et underskud på cirka 325.000 kr. med nuværende afregningspriser. Bestyrelsen havde ingen forslag til behandling, ligeledes var der ikke indkommet forslag fra forbrugerne. Tre bestyrelsesmedlemmer, Ole Holmsgaard, Henning Nielsen og Knud Erik Mortensen, var på valg. De to førstnævnte modtog genvalg, medens Knud Erik Mortensen efter otte år i bestyrelsen ikke ønskede genvalg. Nyvalgt blev Preben Olesen. Bestyrelsen består ud over de forannævnte af Per Christensen, Brian Eskildsen, Knud Erik Nedergaard samt Jens Dahl, udpeget af kommunalbestyrelsen. Den nye bestyrelse konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. Til suppleanter valgtes Tage Nørmølle og Bjarne Pedersen. Revisionsfirmaet Hav og Kronborg, Brovst, genvalgtes som kraftvarmeværkets revisor.