Lokalpolitik

- Et godt sted at være

Jammerbugt Kommune er et attraktivt sted at leve og være. I Jammerbugt Kommune benytter og beskytter vi natur og landskab.

I Jammerbugt Kommune hæver vi uddannelses- og kompetenceniveauet. I Jammerbugt Kommune er klima og Agenda 21 på dagsordnen. Sådan lyder de fire bud for Jammerbugt Kommune den kommende årrække. Budene er formuleret i den planstrategi og strategi for klima og agenda 21, som en enig Kommunalbestyrelse vedtog på sit møde i december. Og ordene fulgtes straks op af beslutninger, som skal være med til at omsætte de gode visioner til handlinger. Bosætning er en afgørende faktor i forhold til at sikre en dynamisk udvikling af Jammerbugt Kommune. Og den positive udvikling, der har været i Aabybro med hensyn til bosætning, skal fortsætte - ud fra tanken om, at hvad der er godt for Aabybro, er godt for hele kommunen. Det understøtter vi i Kommunalbestyrelsen bl.a. ved at tilbagekøbe et byggemodningsområde ved Øster Hovensvej I Aabybro - her åbner lokalplanen for 41 parcelhusgrunde samt 30 bebyggelser af typen tæt-lav. Således er der udsigt til, at vi i en nær fremtid kan imødekomme efterspørgslen på kommunale byggegrunde i Aabybro. Derudover har vi - med store forventninger - besluttet at gå videre med at planlægge og beskrive den fremtidige skole i byen og energirenovering af hallen. Der er tale om to projekter, som virkeligt kan give byen et løft, og som får en direkte positiv betydning for rigtig mange af borgere - hvad enten de er elever, lærere, forældre, foreningsfolk, idrætsudøvere eller hyggemotionister. For skolens vedkommende har vi lyttet til byens borgere, som ønsker en skole i bymidten. Derfor at vi besluttet at bevare beliggenheden på Kattedamsvej og renovere skolebygningen der. En kommende overbygningsskole tænkes placeret på Aaby Sdr. Gade ("Grøns Mark") - med Banestien som den direkte forbindelse til indskoling, mellemtrin og hal. På den måde kan vi samle skolen på to matrikler - mod de fem matrikler, den er fordelt på i dag. En af fordelene ved to matrikler - i modsætning til én - er, at vi giver de ældste elever et miljø- og kulturskifte fra barndommens skole til et motiverende ungdomsmiljø - et skifte, som gerne skulle være med til at modvirke og forebygge skoletræthed, og give blod på tanden i forhold til at tage en ungdomsuddannelse. Overbygningsskolen kommer også til at rumme et 10. klassecenter, som tillige får en afdeling i Fjerritslev, evt. i tilknytning til Fjerritslev Gymnasium - endnu et skridt på vejen til at nå målet om at flere unge skal have en ungdomsuddannelse. Også for Aabybro Hallen tegner der sig en ny og bedre fremtid. Den store bygning er med sin lange facade og efterhånden brogede tag meget synlig i midtbyen - synlig, men ikke just nogen skønhed. Det vil en kommende renovering lave om på, for som et led i energibesparende foranstaltninger planlægges det bl.a. at tilføje en helt ny "indpakning" på den eksisterende hal, så den får en ny facade og dermed giver et ansigtsløft til hele midtbyen. Også indvendigt planlægges der gennemgribende forandringer, som bl.a. gerne skulle indeholde et caféområde til erstatning for det gamle cafeteria. Med hensyn til den fremtidige drift af hallen, som pt. er kommunalt drevet, arbejder vi sammen med DGI Huse og Haller om, hvordan denne bedst kan varetages. Målet er, at hallen bliver "allemandsland", et sted hvor borgere i alle aldre kan komme og være fysisk aktive ud fra egne forudsætninger, hvad enten det er som medlemmer af en forening eller som "selvorganiserede". I dag er hallen langt fra "klima-venlig", men det skulle den påtænkte renovering meget gerne lave om på. Det er sund fornuft - ikke kun i forhold til klima og agenda 21, men også i forhold til at skabe de økonomiske forudsætninger for at forbedre driften i hallen. Men Aabybro hverken kan eller skal trække læsset alene. Der skal være attraktive tilbud og mulighed for bosætning i hele kommunen. Det er vi opmærksomme på, bl.a. når vi udarbejder lokalplaner. Således har Kommunalbestyrelsen lige vedtaget en lokalplan for et boligområde ved Hedebovej i Biersted - området omfatter et areal på ca. 9.500 m², hvor der igennem lokalplanen gives mulighed for, at der kan udstykkes og opføres seks bebyggelser af typen åben/ lav (parcelhuse). I Pandrup åbner en nyligt vedtaget lokalplan for et boligområde ved Blommevej for udstykning af 17 bebyggelser af typen åben/ lav. Og vi har sikret penge til at fortsætte den såkaldte "skrotordning", dermed er der også i 2012 økonomisk råderum til at slippe af med skæmmende, sundhedsskadelige og faldefærdige bygninger. Vi fører fortsat en aktiv landdistriktspolitik, og et af de seneste større projekter, vi samarbejder med lokale kræfter om er projektet "Gjøl Havn - fra limfjordsfiskeri til aktiv fritid". Det overordnede formål med projektet er at give brugere af Gjøl Havn og faciliteter på havnen øget mulighed for maritime oplevelser både fra land- og vandsiden. Samtidig skal projektet skabe grundlag for øget turisme i relation til turister, som ønsker en aktiv ferie. Lad mig slutte af med at slå et slag for de åbne biblioteker, som allerede nu fungerer i Brovst og Aabybro, og som i løbet af 1. kvartal 2012 åbner i Pandrup og Fjerritslev. Her kan du ved hjælp af dit sygesikringskort og en kode betjene dig selv - alle ugens dage fra kl. 9-21. Og når du alligevel er der, kan du jo benytte lejligheden til at gå på internettet og tjekke www.jammerbugt.dk - her kan du bl.a. anmelde flytning, beregne boligstøtte og bestille sygesikringskort via vores selvbetjeningsløsninger, og i øvrigt læse meget mere om, hvad der foregår i Jammerbugt Kommune.