Et nej kan skabe barriere

Europa-Parlamentets plenarsamling i Strasbourg i april blev åbnet af den spanske EP-formand Josep Borrell, der udtalte mindeord om den afdøde pave Johannes Paul II. Derefter var der en minuts stilhed til ære for den afdøde pave.

"FRIHED, sikkerhed og retfærdighed" som Haag-programmet omhandler, blev drøftet ved en forespørgselsdebat, hvor det liberale franske medlem Jean-Marie Cavada stillede en række spørgsmål til det luxembourgske formandsskab og Kommissionen. Spørgsmålene omhandlede hvor langt man er nået og hvilke tiltag der er iværksat. I svarrunden sagde den luxembourgske justitsminister Luc Frieden, at man havde gjort store fremskridt i 2004. Ministerrådet havde vedtaget 9 forordninger, 7 direktiver og mere end 30 beslutninger, 5 aftaler og mere end 70 henstillinger. Luc Frieden fastslog, at den nye forfatningstraktat - som ikke er trådt i kraft endnu og som vi skal stemme om 27. september - udvider anvendelsen af medbestemmelse og fælles beslutningstagning for Europa-Parlamentet. Justitsminister Frieden nævnte også, at grundlaget for en fælles asyl- og indvandringspolitik afhænger af et ja til forfatningstraktaten. Og at et nej betyder opretholdelsen af nationale barrierer for vore politifolk og vort retsvæsen. Haag-programmet har følgende afsnit: * Asyl og indvandring * Politi og toldsamarbejde * Strafferetligt samarbejde * Civilretligt samarbejde EUROPA-Parlamentet drøftede Rumænien og Bulgariens EU-medlemsskab i 2007. Den britiske konservative Geoffrey van Orden har udarbejdet en betænkning om Bulgarien som pegede på de store fremskridt, der er sket. Der er dog også kritikpunkter, såsom manglende vedtagelse af straffelove omkring korruption og organiseret kriminalitet. Socialisten Pierre Moscivici (F) har udarbejdet en rapport om Rumænien som pegede på alvorlige mangler i gennemførelsen af reformer i administrationen og retsvæsnet, korruption, diskriminering af mindretalsgrupper og ineffektiv grænsekontrol. På den positive side kan nævnes, at Rumænien har gennemført reformer i skolesystemet og pressefriheden er godt på vej. Planen er, at de to lande kan blive medlemmer i 2007, men Rådet har indført en sikkerhedsklausul, hvor man kan udsætte medlemskabet i et år, hvis et eller begge lande ikke lever op til EU's krav eller tidsfrister. Det vurderes, at EU's samlede udgift til rumænsk og bulgarsk medlemskab for perioden 2007-2013 andrager 44,3 mia. euro. Rådet og Europa-Parlamentet er endnu ikke enige om de finansielle følger af de to landes medlemskab. I 2003 VEDTOG Europa-Parlamentet en række bestemmelser om maksimumsgrænser for køretider samt minimumsgrænser for hviletider for lastvognschauffører. Den ugentlige køretid reduceres nu til 56 timer mod nu 76 timer pr uge. Den daglige hviletid øges fra 8 til 9 timer og i to på hinanden følgende uger skal en fører holde mindst en regulær hviletid i en uafbrudt periode på 45 timer. DEN EUROPÆISKE sikkerhedsstrategi søger at definere hvordan Europa kan spille en mere aktiv og ansvarlig rolle med hensyn til at skabe og opretholde global sikkerhed. Der er tale om en helhedstankegang, som søger at identificere hovedtruslerne mod den globale sikkerhed. Det er terrorisme, masseødelæggelsesvåben, regionale konflikter, staters sammenbrud og organiseret kriminalitet. Det handler også om de destruktive virkninger af fattigdom, underernæring, Aids og malaria og tuberkulose. Endelig blev der ved Venstres mellemkomst etableret en arbejdsgruppe på tværs af partier for at arbejde for, at Danmark kan fastholde sit forbud mod tre fluorgasser. Det er Margrethe Auken (SF), Dan Jørgensen (S) og jeg selv, der på de danske parlamentarikeres vegne skal forberede et udkast til tekst, som vi så vil bruge i vore egne politiske grupper. Niels Busk, Haldagervej 299, Haldager, er medlem af Europa-parlamentet (V).