Jammerbugt

Et over­flø­dig­heds­horn af un­der­hold­ning i Skovs­gård

SKOVS­GÅRD:Skovs­gård er kendt som en sær­de­les ini­tia­tiv­rig lands­by med et blomst­ren­de fo­re­nings- og kul­tur­liv. By­ens be­boe­re vi­ser stolt og ger­ne, hvad de er gode til, og i mor­gen by­der de in­den­for til Skovs­gård-da­gen - det for­ment­lig stør­ste ar­ran­ge­ment i byen no­gen­sin­de. - For­må­let med Skovs­gård-da­gen er først og frem­mest at vise by­ens og eg­nens be­boe­re, hvad vi kan, men vi bli­ver selv­føl­ge­lig også gla­de, hvis der kom­mer folk ude fra, si­ger med­lem af ar­ran­ge­men­tets sty­re­grup­pe, Per Sal­ling, der er for­mand for Skovs­gård Hånd­vær­ker- og Bor­ger­for­en­ing. På Skovs­gård-da­gen, der by­der på et rent over­flø­dig­heds­horn af for­skel­li­ge ind­slag, vil byen sum­me af liv fra mor­gen­stun­den til langt ud på af­te­nen. Der ind­le­des med gra­tis kaf­fe og rund­styk­ker ved ebh bank, ef­ter­fulgt af fri­lufts­guds­tje­nes­te ved sog­ne­præst Fol­mer Toft­dahl-Ole­sen på sce­ne­vog­nen. Der­ef­ter hol­der en af by­ens bor­ge­re, borgmes­ter Mo­gens Gade, den of­fi­ci­el­le åb­nings­ta­le, og så går det slag i slag med un­der­hold­ning af Han­bo-ko­ret, kon­cert af grup­pen Stamp, mo­tor­cy­kel­ud­stil­ling, cy­kel­løb, mu­si­kalsk un­der­hold­ning af lokale grup­per, skue­spil, square- og linedance, kå­ring af by­ens klo­ges­te ho­ved - og me­get, me­get mere. Det bli­ver også mu­ligt for be­sø­gen­de at af­prø­ve krea­ti­ve ev­ner, idet der i lø­bet af da­gen skal ma­les et gavl­ma­le­ri på Skovs­gård Ho­tel. Og det bli­ver mu­ligt at gøre en god han­del på et lop­pe­mar­ked og at se det nye mul­ti­hus ind­ven­digt og prø­ve red­ska­ber­ne i mo­tions­cent­ret. Fest­lig­he­der­ne slut­ter med spis­ning og dans på Skovs­gård Ho­tel om af­te­nen. Ud over må­ne­ders ar­bej­de har sty­re­grup­pen bl.a. in­ves­te­ret 27.000 kr. fra land­di­strikts­pul­jen i ar­ran­ge­men­tet.