Lokalpolitik

Et skridt nærmere grusgrave

Hele drikkevandsområdet i Tisted friholdes for udvinding

Området her ligger fortsat i den zone, hvorfra amtet nu synes villig til at acceptere råstofindvinding.Arkivfoto: Per Kolind

Området her ligger fortsat i den zone, hvorfra amtet nu synes villig til at acceptere råstofindvinding.Arkivfoto: Per Kolind

TISTED:Det snerper nu mod en efterårsbeslutning om at bane vej politisk for at åbne grusgrave i et cirka 135 hektar stort område vest for Tisted. Politikerne i udvalget for teknik og miljø stiller sig - trods de mange indsigelser - stort set positivt over for det forslag til regionplantillæg 201. Et forslag, som bestemt ikke fik nogen glad modtagelse i Tisted Forsamlingshus. Men som noget nyt friholdes nu hele Tisteds drikkevandsområde for grusgravning. Det forslag vil forlænge beslutningsprocessen nogle måneder på grund af en ekstraordinær 14 dages høring af de berørte lodsejere. Vandbekymring Desuden bliver der ikke åbnet grusgrave uden en forudgående vurdering af graveplanernes indvirkning på miljøet - en såkaldt vvm-redegørelse. Det er bekymringer for drikkevandet i Tisted, som sikrer de hundredevis af lokale modstandere mod grusgravning et par måneders ekstra gravefrihed. Amtsrådets udvalg for teknik og miljø har nemlig besluttet at friholde yderligere nogle få hektar jord omkring vandværket. Ikke kun selve kildepladsen, men hele indvindindingsområdet. Målet er at friholde hele Tisted Vandværks nitratfølsomme indvindingsområde for opgravning af grus, sand og sten. - Det gør vi ud fra et forsigtighedsprincip, fordi der jo principielt godt kan ske olieudslip i forbindelse med arbejde i en grusgrav. Det vil vi bare ikke risikere som forureningskilde i vandforsyningen. Samtidig holder vi med den fremherskende vindretning støj og støv lidt længere væk fra beboerne i Tisted. Det betyder, at graveområdet mindskes en smule, så dermed kan man sige, at vi trods alt har lyttet lidt til borgernes indvendinger, anfører Henrik Ringbæk Madsen (S), som er næstformand i udvalget for teknik og miljø. Men den ekstra sikkerhed i forhold til drikkevandet betyder samtidig, at netop de beboere, som ejer jord i det ekstra friholdte område, får yderligere 14 dage til at give deres mening til kende. Og det indebærer ydermere, at sagen tager en ekstra udvalgsrundtur. Beslutningsfasen Mandag 29. maj kigger amtets økonomiudvalg på sagen. Kan man følge anbefalingen fra udvalget for teknik og miljø, går man i gang med at høre de berørte lodsejere. Herefter sendes sagen tilbage til udvalget for teknik og miljø til august. Midt i august giver økonomiudvalget så sit besyv med, hvorefter sagen kan forelægges amtsrådet til endelig beslutning - formentlig tirsdag 12. september. Og dog. Efterfølgende skal miljøministeren rent faktisk konfirmere beslutningen. Det hænger sammen med, at amterne i år - overgangsåret - ikke må lave regionplanlægning. Gravetilladelser To grundejere har tidligere meddelt, at de er interesseret i at få gravet grus og sten fra deres ejendom. Men når tiden er inde, skal de hverken spørge Nordjyllands Amt under afvikling endsige det nye nordjyske regionsråd om lov. Gravetilladelse(r) skal nemlig gives af Mariagerfjord Kommune, og Henrik Ring Madsen forventer, at det automatisk vil udløse et krav om en vvm-redegørelse. - For der skal jo udfærdiges en detaljeret graveplan, og en sådan plan skal altid rumme vurderinger af indvirkning på miljøet. Desuden vil vilkårene for indvinding af grus og planen for efterbehandling af jorden også fremgå af den enkelte gravetilladelse, tilføjer amtsrådsmedlemmet.