Et til­bud han ik­ke kun­ne si­ge nej til

Da Scanoco til­bød at over­ta­ge Ivan Jæ­gers tank­sta­tion, var sva­ret utve­ty­digt ja

Ivan Jæger har solgt sin tankstation i Brønderslev til det nordjyske benzinselskab Scanoco.Foto: Bente Poder

Ivan Jæger har solgt sin tankstation i Brønderslev til det nordjyske benzinselskab Scanoco.Foto: Bente Poder

BRØN­DERS­LEV:I lidt over 38 år pas­se­de 62-åri­ge Ivan Jæ­ger sin tank­sta­tion i Brøn­ders­lev. De fle­ste kun­der kend­te han på for­navn, og hver mor­gen gik han glad de 200 me­ter fra hjem­met og til sta­tio­nen læn­ge­re nede ad ve­jen. I star­ten var han for­pag­ter for Gulf, men ef­ter ti år køb­te han sta­tio­nen og over­tog drif­ten selv. Det gjor­de han i godt 28 år. Ben­zin­kri­gen kræ­ve­de dog si­ne of­re, og blandt dem var alt­så den ro­li­ge pen­sions­mod­ne mand fra Brøn­ders­lev. - Q8 stop­pe­de for­hand­lin­gen med min kone og mig, og så sad vi som en lus mel­lem to neg­le. Men hel­dig­vis var Scanoco in­te­res­se­ret i at over­ta­ge sta­tio­nen og bru­ge den til at ud­vik­le de­res kon­cept om­kring bu­tiks­drift, for­kla­rer Ivan Jæ­ger let­tet. Han hav­de el­lers søgt kon­takt med alle de stør­re ben­zin­sel­ska­ber. Men uden held. - Jeg hav­de et an­læg med stor bu­tik og om­sæt­ning. Men da de an­dre sel­ska­ber var i gang med at ned­skæ­re, var de ik­ke in­te­res­se­ret i at over­ta­ge bu­tik­ken. Det var Scanoco. Ivan Jæ­ger vil ik­ke op­ly­se, hvad han fik for ben­zin­sta­tio­nen, men er dog gan­ske til­freds med re­sul­ta­tet. Han ejer i dag en Q8-sta­tion i Hjør­ring. Men det er pri­mært hans søn Pe­ter, der dri­ver for­ret­nin­gen. Ivan Jæ­ger vil nem­lig hel­le­re ny­de sin al­der­dom med et hyg­ge­ligt slag golf. - Jeg har nu al den fri­hed, jeg vil ha­ve. Mit han­di­cap er på 11,2, og det har jeg tid til at for­bed­re. Så jeg bru­ger en del tid nede i Brøn­ders­lev Golf­klub, hvor jeg og­så la­ver no­get be­sty­rel­ses­ar­bej­de. Hår­de vil­kår i dag Selv om Ivan Jæ­ger i en halv men­ne­ske­al­der har pas­set og ple­jet en tank­sta­tion, er det ik­ke no­get, han vil rå­de an­dre til at kas­te sig ud i. Pris­krig, skrap­pe mil­jø­krav og stram top­sty­ring gør det nær­mest umu­ligt at ska­be en til­freds­stil­len­de til­væ­rel­se som ejer af en ben­zin­sta­tion. - Det er ik­ke li­ge så sjovt, som det var i gam­le dage. Alt er så cen­tralt sty­ret fra benzinkæderne, at det ta­ger det sjo­ve ud af at være selv­stæn­dig. Det er jo sel­ska­ber­ne, der for­de­ler va­rer­ne på sta­tio­ner­ne og la­ver kam­pag­ner og så vi­de­re. Du skal bare pas­se bu­tik­ken. Og så er det ik­ke for sva­ge sjæ­le. - Jeg ar­bej­dede vel en 60-70 ti­mer om ugen, og det er no­gen­lun­de det sam­me, som min søn gør i dag. Det er hårdt ar­bej­de.