EU-de­bat fik kun­stigt ån­de­dræt

Di­rek­te tv-, un­der­hold­ning og læk­ker mad var med til at pus­te liv i dø­en­de EU-de­bat

Udenrigsminister Per Stig Møller svarede på spørgsmål fra publikum. Foto: Scanpix

Udenrigsminister Per Stig Møller svarede på spørgsmål fra publikum. Foto: Scanpix

ODEN­SE:17 mil­li­oner. Når man kas­ter så man­ge dan­ske skat­te kro­ner ef­ter en hø­ring, så skul­le der ’pok­ker­me ger­ne kom­me no­get ud af det’, me­ner Thea Bang-Pe­der­sen. Hun sid­der i kan­ti­nen på Syd­dansk Uni­ver­si­tet. Om­kring hen­de bug­ner lan­ge buf­fet­bor­de med sa­la­ter, fri­ka­del­ler, kiks, frugt, tær­ter, kyl­lin­ge­lår og an­dre læk­ke­ri­er. Lør­dag af­ten var der spis­ning og fest. Un­der­hold­nin­gen blev le­ve­ret Ja­mes Samp­son og band. Næh nej, der har ik­ke mang­let no­get ved week­en­dens EU-hø­ring i Oden­se, mås­ke li­ge bort­set fra stats­mi­nis­ter An­ders Fogh Ras­mus­sen (V), der ik­ke nå­ede frem på grund af dår­ligt vejr på Grøn­land, hvor han var på hundeslædetur. Hø­rin­gen hed­der ’Bor­ger­nes Dags­or­den’ li­ge­som for at sig­na­le­re, at det nu er bor­ger­nes hver­dag, der skal være cen­trum for dis­kus­sio­nen om Eu­ro­pas frem­tid. Det var dog hver­ken fest, ho­tel­op­hold, den vel­as­sor­te­re­de buf­fet el­ler ud­sig­ten til at hil­se på de po­li­tis­ke ’gi­raf­fer’, der fik 55-åri­ge Thea Bang-Pe­der­sen fra Bry­rup til at af­sæt­te en week­end, der skal polst­re EU’s tæn­ke­pau­se med lidt dansk­skå­ret ind­hold. - Det tan­ge­rer of­fent­ligt om­bud. Når jeg bli­ver spurgt, så sy­nes jeg og­så, det er min pligt at møde op, si­ger Thea Bang-Pe­der­sen, der er til­hæn­ger af EU-sam­ar­bej­det men ’nok først og frem­mest er, som dan­sker­ne er flest’. - Jeg sy­nes, at sam­ar­bej­det er me­get dif­fust og uover­skue­ligt. EU skul­le la­de være med bru­ge så me­get ener­gi på krum­me agur­ker og an­dre små ting og i ste­det kon­cen­tre­re sig om de sto­re li­ni­er. Hvor­dan sik­rer vi den bed­ste forsk­ning, bed­re mil­jø, ener­gi og den slags, si­ger Thea Bang-Pe­der­sen, der ar­bej­der med pro­jekt­ud­vik­ling af ejen­dom­me. Fol­ke­tin­gets for­mand Chri­sti­an Mej­dahl (V) be­teg­ne­de for­le­den EU-hø­rin­gen som ’et tilløbstykke’ i et de­bat­ind­læg i Jyl­lands-Pos­ten. Det er mås­ke så me­get sagt. Men 400 hånd­pluk­ke­de del­ta­ge­re, kan som et re­præ­sen­ta­tivt ud­pluk af den dan­ske be­folk­ning mås­ke nok give lidt kun­stigt ån­de­dræt til en EU-de­bat, der har lig­get un­der­dre­jet i en så­kaldt tæn­ke­pau­se, si­den det fransk og hol­land­ske nej til for­fat­nings­trak­ta­ten sid­ste år. Tv-stjer­ne for en dag SF’s for­mand Vil­ly Søvn­dal kal­der hø­rin­gen for ’et spæn­den­de demokratieksperiment’, da han sid­der ba­gerst i uni­ver­si­te­tets for­hal, hvor pro­jekt­ører og ka­me­ra­er snur­rer og spin­der til ære for de 400 del­ta­ge­re og uden­rigs­mi­nis­ter Per Stig Møl­ler (K), der er på sce­nen for at be­sva­re spørgs­mål. TV2 trans­mit­te­rer he­le be­gi­ven­he­den li­ve, og det ska­ber en fin de­mo­kra­tisk ram­me, me­ner Vil­ly Søvn­dal. - Det styr­ker en­ga­ge­men­tet at se si­ne bud­ska­ber bli­ve for­mid­let, kon­sta­te­rer han. Det har SF-for­man­den ret i, me­ner Lena Ro­sen­kil­de, som står ved ind­gan­gen til fro­kost­kan­ti­nen. Da­gen igen­nem er den 29-åri­ge so­ci­al- og sund­heds­as­sis­tent ble­vet fulgt af en TV2-rap­por­ter, og det har få­et hen­des en­ga­ge­ment helt i vej­ret, si­ger hun. - Jeg bli­ver he­le ti­den bedt om at for­hol­de mig til dis­kus­sio­ner­ne. Jeg har al­tid væ­ret ret for­be­hol­den over­for EU, men det har al­drig væ­ret sær­lig sag­ligt. Det har væ­ret rig­tig dej­ligt at være med i de­bat­ten, og på nog­le om­rå­der har det gjort mig min­dre skep­tisk over­for sam­ar­bej­det, si­ger hun. Thea Bang-Pe­der­sen er og­så godt til­freds med ud­byt­tet af week­en­dens dis­kus­sio­ner. Nu hå­ber hun bare, at po­li­ti­ker­ne vil bru­ge dem til no­get. - Nog­le gan­ge er po­li­ti­ker­ne lidt for go­de til at gli­de af på spørgs­må­le­ne. Det gæl­der for ek­sem­pel spørgs­må­let om Tyr­kiets med­lem­skab. Jeg tror hel­ler ik­ke, der er man­ge dan­ske­re, som har lyst til at få et stort mus­limsk land som Tyr­ki­et ind i EU, si­ger hun. Nog­le me­ner, at det er vig­tigt for at styr­ke de mo­de­ra­te kræf­ter ...? - Ja, men så skal det først være om rig­tig man­ge år, si­ger Thea Bang-Pe­der­sen, in­den hun skyn­der sig vi­de­re til end­nu en pa­nel­de­bat.