EU vir­ker

Ratko Mladic. Alene navnet får det til at risle koldt ned ad ryggen. Manden, som er sigtet for massakren på tusinder af civile muslimer under krigen på Balkan.

Og en mand, der i åre­vis er ble­vet be­skyt­tet af de ser­bi­ske myn­dig­he­der, selv om de man­ge gan­ge har lo­vet at fan­ge og ud­le­ve­re ham til krigs­for­bry­der­dom­sto­len i Haag. Nu har EU fået nok af nøleriet. På op­ford­ring fra krigs­for­bry­der­dom­sto­lens chef­an­kla­ger har EU-Kom­mis­sio­nen be­slut­tet at stop­pe alle for­hand­lin­ger om et tæt­te­re sam­ar­bej­de mel­lem EU-lan­de­ne og Ser­bi­en. Ar­gu­men­tet er, at Ser­bi­en skal be­vi­se, at lan­det er en ci­vi­li­se­ret stat, hvis der skal ind­gås en sam­ar­bejds­af­ta­le med det øv­ri­ge Eu­ro­pa. Med an­dre ord: Ratko Mla­dic skal ud­le­ve­res, før for­hand­lin­ger­ne kan gen­op­ta­ges. Så­dan. EU hand­ler, og det vir­ker. Ser­bi­ens re­ge­ring er kas­tet ud i en dyb kri­se, og den be­skyl­des nu af op­po­si­tio­nen for for­ræ­de­ri. Det be­trag­tes nem­lig som en al­vor­lig trus­sel at bli­ve holdt uden for det gode euro­pæ­is­ke sel­skab. EU er ble­vet en vig­tig sta­bi­li­se­ren­de magt­fak­tor i vor del af ver­den. En magt­fak­tor, som un­der­støt­ter det in­ter­na­tio­na­le rets­sam­fund. Det er me­get glæ­de­ligt og frem­men­de for fre­den. El­se­beth Ger­ner Niel­senMF, Det Ra­di­ka­le Ven­stre