Tyverier

Få orden på forsikrings- og rejsepapirer

Når man benytter bilen som transportmiddel i udlandet, er det en god idé at have papirerne i orden. Mange små problemer kan vokse sig store, hvis man ikke har de rette papirer. Herunder følger en guide til de vigtigste, såvel som de mere marginale. Nederst finder du også nyttige telefonnumre, som kan bruges hvis uheldet skulle være ude. Det Røde Kort Kaskoforsikring: Er køretøjet, campingvogn og anhænger kaskoforsikret, og er køretøjets tilladte totalvægt ikke over 3,5 t, er du automatisk i besiddelse af en redningsforsikring. Det Røde SOS-kort, der fås hos dit forsikringsselskab, bør medtages på turen, da det af kortet fremgår, i hvilke skadesituationer der er hjælp at få, og hvori hjælpen består samt telefonnummeret på SOS's alarmcentral i København. Er du kommet afsted uden kortet, er du dog ikke afskåret fra at få hjælp - ring blot til alarmcentralen. Forsikringen dækker hele Europa (men ikke i det land dit køretøj er registreret - det vil typisk være i Danmark), i det tidligere Sovjet indtil Uralbjergene, samt i den asiatiske del af Tyrkiet. Forsikringen omfatter de personer, der rejser med køretøjet, dog ikke blaffere. Hjælpen kan - efter samråd med alarmcentralen - bl.a. bestå i Hjemtransport eller hjemkørsel af køretøjet. Bugsering og bjærgning til nærmeste værksted eller - hvis det er billigere - udgifter til vejhjælp på stedet. Dækning af uforudsete udgifter til hotelophold på ulykkesstedet Dækning af udgifter til nødvendig lokalbefordring, mens køretøjet er på værksted Fremskaffelse af reservedele, der ikke kan fremskaffes på stedet Dækning af udgifter til udlejningskøretøj i op til 3 uger, hvis køretøjet ikke inden for tre arbejdsdage kan repareres. Denne dækning omfatter dog ikke forsikrede køretøjer med en tilladt totalvægt mellem 3,0 og 3,5 t. Lån til dækning af udgifter til reparationer af køretøjet, der ikke erstattes af kaskoforsikringen. Det Grønne Kort Køretøjets ansvarsforsikring: Det Grønne Forsikringskort er bevis på, at motorkøretøjets ansvarsforsikring er i orden. Det garanterer, at forsikringen dækker de skader, man ved et færdselsuheld kan blive erstatningsansvarlig for. Kortet bør rekvireres hos dit forsikringsselskab i god tid før feriens start. I følgende lande er Det Grønne Forsikringskort obligatorisk: Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Estland, Hviderusland, Letland, Makedonien, Malta, Moldova, Polen, Rumænien, Serbien-Montenegro, Tyrkiet og Ukraine. Selvom Det Grønne Forsikringskort ikke er obligatorisk i de øvrige europæiske lande, er det alligevel fornuftigt at have det med. Det er praktisk at have ved hånden ved et eventuelt færdselsuheld, da det rummer de oplysninger, man får brug for i sådanne tilfælde. Hvis man ikke har Det Grønne Forsikringskort med, er det en god idé inden afrejsen at notere navn, adresse og telefonnummer på forsikringsselskabet på f.eks. bilens instruktionsbog. Husk også policenummer! I nogle lande er Det Grønne Forsikringskort ikke gyldigt. Rusland & Litauen har dog i samarbejde med forsikringsselskabet Estland dannet "Baltic Pool", der tegner frivillig ansvarsforsikring for udenlandske motorkøretøjer. Denne såkaldte grænseforsikring kan efter det oplyste tegnes ved grænseovergangene fra Polen og i selve landene. En dækkende forsikring kan også tegnes på grænsen mellem Finland og Rusland. Husk altid i forbindelse med færdselsuheld i udlandet, at få modpartens registreringsnummer samt eventuelt navn på forsikringsselskabet. Bemærk, at der i Polen kræves et separat Grønt Forsikringskort for påhængsvogne til trods for, at disse ikke har en særskilt ansvarsforsikring. Bed derfor dit forsikringsselskab om at udstede et Grønt Kort til anhængeren før afrejse. Ny EU-lovgivning Bliver man som EU-borger udsat for et færdselsuheld i et andet EU-land og i øvrigt ikke selv har skylden for uheldet kan man nu, i modsætning til tidligere, få behandlet sin skadesag af en repræsentant i sig eget hjemland. Efter et færdselsuheld skal modpartens registreringsnummer blot oplyses til: Dansk forening for International Motorkøretøjsforening (DFIM), Forsikringens Hus, Amaliegade 10,1256 København K, Tlf: 33 43 55 00. DFIM vil så tage sig af sagen og hjælpe med at formidle erstatningssagen. Generelt er det en god idé at undersøge hvilke papirer der kræves i det eller de lande du påtænker at besøge på turen. På Forsikringsoplysningens hjemmeside finder du en oversigt over de enkelte landes krav til forsikringspapirer. Det Gule Kort Sygesikringsbeviset: Det gule kort fra Den Offentlige Sygesikring gælder som rejsesygeforsikring under ferierejser for egen regning. Dækningen gælder i indtil 1 måned og omfatter Europa, mod øst til Uralbjergene, lande med kystlinie til Middelhavet, Jordan, De Kanariske Øer, Madeira og Azorerne. Det Gule Kort dækker bl.a. omkostningerne ved: Udgifter ved behandling af sygdom og ulykker - og: Hjemtransport som følge af sygdom eller ulykke. Konsulterer du læge i udlandet, vil du oftest skulle betale for hjælpen og eventuelle udgifter til medicin på stedet. Husk derfor altid at få kvitteringer for dit udlæg. Nogle læger accepterer dog at fremsende regningen direkte til Europæiske Rejseforsikring A/S, der administrerer ordningen for amterne samt Københavns og Frederiksberg kommuner. Hvis det er tilfældet, skal du på stedet eller snarest efter hjemkomsten udfylde en skadeanmeldelsesblanket. Ved alvorligere tilfælde, der kræver hospitalsindlæggelse og/eller hjemtransport, skal Europæiske Rejseforsikrings vagtcentral Euro-Alarm dog altid kontaktes på: +45 70 10 75 10. Ved hospitalsindlæggelse skal du i øvrigt sikre dig, at indlæggelsen sker på den almindelige sygehusklasse (i nogle lande findes der flere kategorier), da din udgift i modsat fald kan blive op til 5000 kr. ekstra per dag. En merudgift, der ikke dækkes af Den Offentlige Sygesikring. Registreringsattesten Husk køretøjets originale registreringsattest. Ved flere grænseovergange forlanger man at se registreringsattesten. Indboforsikringen Forsikringen dækker under rejser i udlandet på samme måde som i Danmark. Dog er dækningen begrænset til 3 måneder. Herudover kan der på forsikringen være dækning for beskadigelse af rejsegods. OBS! Tyveri fra bil dækkes kun hvis: Bil og bagagerum har været aflåst Voldeligt opbrud er konstateret Tyveriet er anmeldt til politiet i det pågældende land Husk at få en kvittering for politianmeldelsen, og vedlæg den sammen med skadeanmeldelsen til forsikringsselskabet. Særligt indbo Anbring altid "særligt indbo", f.eks. ting som kamera, skindtøj, CD'er, mobiltelefoner m.m. i bagagerummet. Se efter i policen, hvad der i din forsikring betegnes som særligt indbo. Bliver sådanne ting stjålet fra kabinen, er der ingen dækning. NB! Rede penge og smykker bliver aldrig erstattet ved tyveri fra bilen. Ekstra forsikringer I nogle forsikringsselskaber er det muligt at tegne rejseforsikringer, der giver en ekstra dækning under bilferien. Disse forsikringer yder bl.a. Dækning for ekstraudgifter, hvis man kaldes hjem fra ferie på grund af sygdom eller død i familien Erstatningsrejse, hvis mindst halvdelen af ferien bliver ødelagt som følge af sygdom eller ulykke. (For at kunne dokumentere sygdommens art og varighed skal lægeerklæring, udstedt af den stedlige læge eller hospital, vedlægges skadeanmeldelsen) Dækning for merudgifter, hvis ferieboligen (f.eks. telt eller campingvogn) ikke kan benyttes på grund af en skade Dækning af erstatningsbil, hvis din bil får en kaskoskade inden afrejsen og ikke kan blive køreklar inden afrejsen Hersker der tvivl om, hvad forsikringerne dækker, er det altid en god idé at kontakte sit forsikringsselskab før ferien. Sammen med selskabet kan man så finde ud af, om der er den rigtige forsikringsdækning. Man er også velkommen til at kontakte Forsikringsoplysningen