Få penge og god idé

Børne- og undervisningsudvalget indstiller nu stort set den plan for hele specialundervisningen, som har været til høring.

Der sker nogle få ændringer som følge af de høringssvar, der er kommet ind fra skolebestyrelser, med-udvalg, handicapråd og integrationsråd. Svarene har været positive overfor idéerne om inklusion i normalområdet, men bekymrede for de besparelser, der ligger i planen. Der er mange positive tilkendegivelser i høringssvarene: "Ganske meget i det udsendte forslag virker tiltalende og velovervejet", "Vi støtter alle bestræbelser for at øge inklusion i normalundervisningen til gavn for børnene", lyder det i nogle af svarene. - Vi er meget glade for, at så mange siger, at det er den rigtige vej, vi er på vej ad, siger Viggo Bilde (UP), formand for børne- og undervisningsudvalget. Dog understreger høringssvaret fra sektor MED-Undervisning, at "Inklusion kan man ikke spare sig til". Nogle af høringssvarene nævner, at man savner en pædagogisk målsætning for den nye helhedsplan. Den skubbes da også først og fremmest i gang af økonomiske årsager. Der skal findes reduktioner på området for 21,8 mio. kr. frem til 2014. Det skal nås ved, at flere børn med problemer kan blive i den almindelige folkeskole - inkluderes som det hedder. På alle skolecentre skal der til og med 6. klasse oprettes specialklassetilbud til børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Meningen er, at færre skal have egentlig specialundervisning. På Højene Skole skal etableres en særlig klasse for børn med autisme, og på Bagterp Skolecenter fortsætter ADHD-klasserne. For at finde pengene, har udvalget bestemt at sænke normeringerne på specialundervisningsområdet, ligesom der skæres kraftigt i midler til elevaktiviteter og undervisningsmidler. Hvordan pengene skal fordeles til specialundervisningen, har optaget sindene meget, og mange høringssvar handler om det. I det første forslag skulle alle midler fordeles til de ti skolecentre efter en fordeling med 80 pct. vægt på antal elever og 20 pct. efter den socioøkonomiske sammensætning. Men der har været mange protester, så det ændres: - Vi har afsat 30 mio. kr. til inklusion, og dem lægger vi sammen med de øvrige 100 mio. kr. til området. Derfra tager vi så på forhånd midler til autismeklassen og ADHD-klasserne. Derefter fordeles midlerne til skolecentrene efter den valgte fordeling, siger Viggo Bilde (UP). Den nye helhedsplan for specialundervisningen betyder, at lærerne i højere grad end nu skal være i stand til at tage sig af elever med særlige behov. Det kræver efteruddannelse af lærerne. Der er afsat en halv mio. kr. om året til det, og det er der mange, der gør opmærksom er for lidt. "Med den enorme udfordring, der ligger i at indfri helhedsplanens ambitiøse økonomiske målsætninger, synes det at være en beskeden ramme", skriver sektor MED-Undervisning i sit høringssvar. Finansieringen skal forhandles nærmere på plads i den kommende tid. Byrådet skal godkende helhedsplanen på sit næste møde.