Få rabat på mord

Slå din hustru eller samlever ihjel. Ring derefter til politiet og meld dig selv, så er du sikret rabat

STRAF:Slå din hustru eller samlever ihjel. Ring derefter til politiet og meld dig selv, så er du sikret rabat i forbindelse med en strafudmåling. Så firkantet er den virkelige verden ikke, men et gran af sandhed er der nok i problemstillingen alligevel. Fakta er imidlertid, at der er én part, som ikke kan være med til at kaste lys over det skete. Derfor en særlig bevågenhed fra domstolene. Specielt af hensyn til de efterladte, men også folks opfattelse af ret og rimelighed. Vi har principielt intet forhold til strafniveau, men af flere grunde bør der ikke være et misforhold mellem den begåede forbrydelse og straffen derefter. Faktum er også, at den, der bekender sine synder, også uden for kirken, får en mildere straf. Sådan skal det nok også være. Dog ingen strafnedsættelse med baggrund i samlivsforholdet, men kun med henvisning til medvirken til sagens opklaring. Straf for drab på samlever, og herunder jalousidrab, vil altid give anledning til mange spekulationer efterfølgende. Netop fordi det har med et aktuelt eller tidligere parforhold at gøre. Det er domstolene, der alene skal afgøre skyldsspørgsmålet, og dernæst foretage en strafudmåling. Netop hos domstolene vil det faktuelle blive præsenteret. I forbindelse med strafudmålingen vil og skal anklagemyndigheden henvise til tidligere sammenlignelige domme. Også af hensyn til, at en begået forbrydelse gerne skulle bedømmes ens, uanset hvor i landet den er begået. Vurderer man strafudmålingen i nyere sager, kan man godt få det indtryk, ud fra artikler i dagspressen, at domstolene ikke i tilstrækkelig grad har fulgt med udviklingen. Der er formentlig nok noget mere råhed over disse drab i dag, hvorfor strafniveauet måske skal ændres. Strafniveau problematikken har også tidligere været aktuelt i voldtægtssager, idet niveauet nu er blevet fordoblet. Den ændring foretog domstolene ikke af egen drift, men først efter et politisk pres.