Fælles front mod regering

Fagbevægelsen og arbejderpartierne samler kræfterne op til den forestående valgkamp. Målet er en anden regering – og en anden politik.

Lørdag 28. august lagde Odense Congress Center hus til en historisk konference. I sig selv er det bemærkelsesværdigt, at 700 faglige tillidsfolk fra hele landet mødes en lørdag for at diskutere, hvilke krav fagbevægelsen skal stille til en kommende regering. Også bredden falder i øjnene. Deltagerne repræsenterede i alt 192 faglige organisationer – offentlige som private. Bemærkelsesværdigt var også det nye samarbejde mellem fagbevægelsen og de tre arbejderpartier i Folketinget. Efter at de formelle bånd mellem parti(er) og fagbevægelse er kappet – og fagbevægelsen de seneste år ikke har villet eller turdet diskutere politik – er konferencen et afgørende vendepunkt. At det gik så galt i efteråret 2001, hvor VK-regeringen kom til magten, skyldes blandt andet, at fagbevægelsen gennem flere år havde "glemt" eller forsømt at tage de politiske og ideologiske debatter med vores medlemmer. Siden efteråret 2002 har vi arbejdet hårdt på, at miseren ikke gentager sig. Konferencen i Odense er blot den foreløbige kombination af benarbejdet med at skabe fodslag i fagbevægelsen – og med vores nærmeste allierede i Folketinget. Men skal det lykkes at bringe en anden regering til magten og ikke mindst komme igennem med en anden politik, kræver det et langt og sejt træk. At skifte den borgerlige regering ud er én ting. At skifte den borgerlige politik ud er en langt større opgave, som handler om holdningsændringer. Fogh-regeringen har lagt en kurs, der entydigt er til gavn for de mest velstillede i samfundet, mens de dårligst stillede betaler gildet. Skattestop og skattelettelser øser milde og individuelle forbrugsgoder ud over – især – de rigeste i samfundet. For at få det til at hænge sammen udsultes de offentlige budgetter med drastiske nedskæringer i de fælles velfærdsgoder til følge. Danmark er i Fogh-regeringens tid blevet en krigsførende magt i strid med folkeretten, og der er skruet op for fremmedhadet. Til gengæld er der skruet ned for u-landsbistanden, indsatsen for et bedre miljø og arbejdsmiljø – og ikke mindst for uddannelse og efteruddannelse. I stedet for offentlige investeringer, der kunne rette op på de fatale ledighedstal, har Fogh valgt den dyreste af alle løsninger til at forsøge at få gang i hjulene – nemlig at pumpe yderligere milliarder ud til privat forbrug. Dyr, dårlig og bureaukratisk privatisering er forsøgt solgt som "bedre og billigere", og fagbevægelsen er forsøgt svækket. Alt dette gjorde konferencen i Odense op med og anviste i enighed en helt anden vej: Mere fælles velfærd og dermed tryghed i samfundet – samt stop for privatisering, en offensiv beskæftigelsespolitik og nyt blus på uddannelses-, miljø- og arbejdsmiljøindsatsen. Det økonomiske grundlag skal skabes gennem en mere retfærdig skattepolitik, hvor kapitalejerne, de multinationale selskaber og A.P. Møller giver et langt større bidrag til samfundsøkonomien. Det er den røde tråd i konferencens vedtagelse af debatoplægget "Faglige krav til en anden politik" og i oplæggene fra de tre partiformænd – Mogens Lykkeloft (S), Holger K. Nielsen (SF) og Søren Søndergaard (Enhedslisten). Med debatoplægget "Faglige krav til en anden politik" er vi ikke i gang med at skrive et nyt partiprogram. I stedet er vi i godt gang med at formulere vores bud på fagbevægelsens krav til en ny socialdemokratisk ledet regering, og hvad der skal til for at samle alle gode kræfter om at slå Fogh-regeringen af banen. Men netop kun "godt i gang", for de sidste søm er ikke slået i endnu. I god demokratisk ånd sendes debatoplægget fra konferencen nu ud til diskussion i hele fagbevægelsen. Debatoplægget behandles igen på en ny konference lørdag 12. marts 2005. Skulle der blive blæst til folketingsvalg før denne dato, vil konferencen finde sted på tredjedagen efter udskrivelse af valget. Herefter vil vi være klar med et fælles grundlag for at slå Fogh-regeringen af banen – og en god ledetråd for arbejderpartierne i Folketinget, når en ny politik skal udmøntes efter valget. Konferencen i Odense vedtog også en udtalelse – "Danskerne har fortjent bedre!" – samt en række anbefalinger til aktiviteter. Her lægges op til en fortsat og organiseret debat af de faglige krav og temaer fra de mange workshops på konferencen frem til 2005-konferencen. Desuden opfordrer arrangørerne til, at man lørdag 2. oktober 2004 gennem en række gadeaktiviteter markerer ønsket om en anden regering og en anden politik. Tanken er, at den lokale fagbevægelse og de lokale partiforeninger sammen går på gaden denne dag i de større byer landet over. Endelig lægges der op til fælles lokale aktiviteter til støtte for Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten i den kommende valgkamp. Alt i alt er der skabt et godt udgangspunkt for at undgå fadæsen fra valgnederlaget i efteråret 2001. Men vi er kun lige begyndt! Vi håber, at endnu flere faglige organisationer – klubber, fagforeninger og forbund – går med i aktiviteterne og er med til at føre debatten derud, hvor den hører hjemme: På arbejdspladserne, i boligområderne, på uddannelsesinstitutionerne – overalt hvor fagbevægelsens medlemmer og deres familier færdes. Der er herfra, forandringen skal komme! PS! Debatoplægget "Faglige krav til en anden politik", udtalelsen og aktivitetsanbefalingerne fra konferencen kan ses på de respektive organisationers hjemmesider.