Lokalpolitik

Fælles spilleregler for tilskud til foreningerne

En fæl­les kom­mu­nal til­skuds­ord­ning på fri­tids­om­rå­det er ved at fal­de på plads - sid­ste brik er om­læg­ning af til­skud til de kom­mu­na­le hal­ler i Dron­ning­lund Kom­mu­ne. Ar­kiv­fo­to

En fæl­les kom­mu­nal til­skuds­ord­ning på fri­tids­om­rå­det er ved at fal­de på plads - sid­ste brik er om­læg­ning af til­skud til de kom­mu­na­le hal­ler i Dron­ning­lund Kom­mu­ne. Ar­kiv­fo­to

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND:Nye, fælles spilleregler til en fordeling af de kommunale støttekroner til idrætsforeningerne er på plads. En arbejdsgruppe er kommet med udspil til en fordelingsnøgle, og politikerne i underudvalget for Fritid og Kultur har netop sagt god for indstillingen. Den nye tilskudsordning under Idrætssamvirket er identisk med Brønderslev-ordningen, der hermed kommer til at gælde hele Brønderslev-Dronninglund kommunen. Dog sker der ændringer i tilskudsreglerne til foreninger med mange medlemmer bosiddende udenfor kommunegrænsen. I dag betaler Dronninglund Kommune ikke tilskud til medlemmer, der bor udenfor Dronninglund Kommune, mens Brønderslev Kommune betaler fuld støtte til denne gruppe. I de nye regler udløser medlemmer under 25 år, der bor udenfor kommunegrænsen, fortsat kommunalt tilskud. Men et loft betyder, at der kun er tilskud til 20 procent af medlemmer under 25 år, der bor uden for kommunen. - Vi skal have ordningerne harmoniseret, og vi håber og tro, man kan leve med disse regler, siger udvalgsformand Eskild Sloth Andersen. Med den nye tilskudsordning kan foreningerne ikke læne sig tilbage. Afgørende for tilskuddets størrelse til den enkelte forening er ikke alene antallet af medlemmer under 25 år. Foreningernes vilje til at sende lederne på kursus samt foreningernes aktivitetsniveau - herunder udgifter til lønning af trænere - belønnes økonomisk. - Foreningerne i Dronninglund Kommune får et kraftigt løft. Derom hersker der ingen tvivl. Foreningerne i Brønderslev Kommune vil holde næsten samme niveau som i dag. De får måske lidt mindre, men det er meget lidt, vurderer Eskild Sloth Andersen. Tilskuddene er gennemsnitsberegninger. Således kan én forening høste et forholdsvis højt tilskud, mens andre får en mere beskeden støtte. - Jeg håber, at det løft foreningerne får, kan udmønte sig i øgede aktiviteter, så der virkelig sker noget på idrætsområdet. Idrætssamvirket og Spejdersamvirket er enige om, at foreningerne får tilskud for 2007 efter den nye Brønderslev-Dronninglund Ordning, mens afregning for 2006 skal ske efter de gamle ordninger. I forhold til lokaletilskud sker der en besparelse, men pengene kommer foreninger med lysanlæg til gode, idet foreningerne fremover kan få tilskud til vedligeholdelse og eftersyn samt drift af lysanlæg. - Den udgift har foreningerne i Brønderslev Kommune selv betalt, mens man i Dronninglund Kommune har fået hundrede procent refusion af udgifter til lysanlæg. Nu indføres der 75 procent refusion til formålet, siger Eskild Sloth Andersen. Udvalgsformanden tilføjer, at hallerne i den nuværende Dronninglund Kommune indkaldes til møde onsdag i næste uge, inden denne del af tilskudsaftalen falder på plads. - Vi vil gerne have en snak med hallerne om, hvordan vi omlægger den nuværende betaling til hallerne i Dronninglund Kommune. Hallerne får det samme som hidtil, men tilskuddene bliver lagt om, så man reducerer i skolelejen og hæver fritidslejen. - Der er alene tale om en omlægning. Hallerne er garanteret samme beløb som aftalt i kontrakterne, understreger udvalgsformanden.