Skolevæsen

Fællesskab og grokraft

Amtsrådet har vedtaget en ny struktur for de nordjyske VoksenUddannelsesCentre. De syv nuværende VUC'er samles fra 1. januar 2004 i ét VUC Nordjylland, med fælles ledelse og strategi og et fortsat meget decentralt undervisningstilbud både hvad angår HF, AVU og den store kursusvirksomhed under IDV (indtægtsdækket virksomhed). Kan man spare og udvikle på samme tid? Det var den meget vanskelige opgave, amtsrådet med Undervisnings- og Kulturudvalget som primus motor stillede sig selv for VUC-området, da budgettet for 2003 blev vedtaget. Udgangspunktet for et nyt og styrket VUC var, at der fortsat skulle være decentrale undervisningssteder, men at den enkelte, fysiske lokalitet fremover spiller en rolle som en integreret del af et samlet, regionalt VUC-udbud. De politiske ambitioner gik især på at styrke samarbejde og samspil med både andre uddannelser og uddannelsesinstitutioner og med arbejdsmarked og erhvervsliv såvel regionalt som lokalt. Øget anvendelse af IT i undervisningen, nye undervisningsformer samt en fleksibel og individuelt tilrettelagt undervisning skulle fremadrettet være med til at give den enkelte virksomhed og den enkelte borger netop det tilbud, der er brug for. Det nye VUC Nordjylland kommer til at bestå af en hovedafdeling i Aalborg og med undervisningssteder spredt ud 14 steder i amtet, heraf 7 steder med ledelsesmæssig og administrativ bemanding. Lederne i det øverste ledelsesniveau har dels et dagligt driftsansvar for et afgrænset, geografisk område, dels ansvar for en eller flere tværgående funktioner som f.eks. IDV, efteruddannelse, fjernundervisning mv. Mens strategierne således fremadrettet lægges for helheden og mere centralt, vil det konkret planlæggende og udførende fortsat skulle ske fra lokalområderne og som udgangspunkt varetages af de lærere, der også i dag arbejder i de forskellige lokalområder. Forpligtende fælles ledelsesansvar skal styrke VUC's profil og det strategiske niveau samt sikre koordinering, videndeling og en mere effektiv ressourceudnyttelse, mens dynamikken og kreativiteten i forhold til undervisningen og den pædagogiske udvikling fortsat varetages lokalt – og med skyldig hensyntagen til de lokalt herskende (arbejdsmarkeds-)forhold. Den nye organisation fastholder således i al væsentlighed den decentrale struktur, slanker organisationen på det administrative og ledelsesmæssige område og frigør på den måde midler til den nødvendige pædagogiske og faglige udvikling. Hvordan mærker borgerne så ændringerne? Får de enkelte kursister en dårligere service? Det har været af afgørende betydning for Undervisnings- og kulturudvalget at det tilbud, som VUC giver borgerne skal fastholdes. Borgerne vil derfor kun mærke ændringerne på den måde, at man som kursist møder et styrket VUC. Der vil stadig være mulighed for undervisning på Læsø, i Skagen, i Brovst, i Hadsund og alle de andre steder, hvor der hidtil har været undervisning. Det kan på nogle tidspunkter af dagen være sværere at komme i kontakt med administrationen, men det væsentlige – undervisningen - røres der ikke ved, så længe der er kursister nok til at danne hold af en passende størrelse og når det ikke er tilfældet, vil der kunne henvises til et hold på et nærtliggende undervisningssted. Det er værd at pointere, at VUC er et tilbud til alle voksne borgere i amtet – beskæftigede såvel som personer uden beskæftigelse. Det skal dog ikke være nogen hemmelighed, at amtet på alle måder ønsker at støtte erhvervsudviklingen bl.a. ved at skabe gode rammer for uddannelse af arbejdskraften og derfor vil der i det nye VUC være sat ekstra kraft ind på at udvikle de tilbud, hvor regionens erhvervsliv har mulighed for at købe kurser med de almene fag fra VUCs fagrække, men specielt tilrettelagt til den enkelte virksomhed. Nordjylland har på visse punkter et uddannelsesniveau, der afviger fra landsgennemsnittet. Det er der for så vidt ikke noget mærkeligt i, for sådan ser situationen også ud i forhold til erhvervsstrukturen og uddannelsesniveau og erhvervsstruktur er knyttet sammen som siamesiske tvillinger. Nordjyllands amt har relativt mange kortuddannede borgere og derfor har amtet et særligt ansvar for og en forpligtelse til at stille uddannelsesmuligheder til rådighed for disse borgere. Nordjyllands andel af kursister ligger således også over landsgennemsnittet, især på det niveau, der svarer til folkeskolens afgangseksamen. At borgerne så oven i købet kvitterer for de tilbud amtet stiller til rådighed på fantastisk flot vis ved at have en prøve- og gennemførelsesprocent, der ikke alene ligger over - men langt over landsgennemsnittet, kan kun opfattes positivt. Det er Undervisnings- og Kulturudvalgets håb, at borgerne vil tage godt imod det nye VUC og fortsætte med at gøre brug af de tilbud, der gives – til gavn for den enkelte og til gavn for hele regionen. Gunhild Bach Nielsen, Pakhusvej 7, Brovst, er formand for amtets undervisnings- og kulturudvalget og skriver her på vegne af hele udvalget.