Socialforsorg

Færre ældre svarer på brugerundersøgelse

2500 ældre har fået mulighed for at fortælle om hjemmeplejens service

Spørgs­må­le­ne har blandt an­det hand­let om til­freds­he­den med mad­ord­nin­gen, og om man ge­ne­relt er til­freds med den prak­ti­ske hjælp, og om med­ar­bej­der­ne er flink til hjæl­pe med in­di­vi­duel­le be­hov og øns­ker.ar­kiv­fo­to: martin dam­gård

Spørgs­må­le­ne har blandt an­det hand­let om til­freds­he­den med mad­ord­nin­gen, og om man ge­ne­relt er til­freds med den prak­ti­ske hjælp, og om med­ar­bej­der­ne er flink til hjæl­pe med in­di­vi­duel­le be­hov og øns­ker.ar­kiv­fo­to: martin dam­gård

AALBORG:For femte år i træk foretager Aalborg Kommune en undersøgelse af, om de ældre er tilfredse med hjemmeplejen, men denne gang har færre valgt at benytte muligheden. - Vi plejer at ligge på en svarprocent på omkring de 60, men denne gang har 51,2 procent svaret. Dog kan vi nå at komme et par procent højere op, hvis vi modtager flere skemaer i ugens løb, siger konsulent Carsten Simonsen. - Under alle omstændigheder er materialet brugbart, siger han. Der er udvalgt 2500 personer ud fra målgruppen, og det svarer til 25 procent af de ældre, som får hjælp i hjemmet enten via den kommunale hjemmepleje eller fra en privat leverandør. - Alle er tilfældigt udvalgte, og det er sket ud fra fødselsdatoer for at undgå gengangere blandt de spurgte, siger Carsten Simonsen, som har svært ved at finde årsagen til de færre besvarelser. - Det kan skyldes mange faktorer, og måske er de blevet spurgt om mange andre ting via skemaer eller telefon, siger han. Spørgsmålene har blandt andet handlet om tilfredsheden med madordningen, og om man generelt er tilfreds med den praktiske hjælp, og om medarbejderne er flink til hjælpe med individuelle behov og ønsker. Der spørges også om tidspunkterne bliver overholdt, og om man er tilfreds med det tildelte antal timers hjælp til blandt andet personlig pleje. Ud fra svarene kan ældre- og handicapforvaltningen samt dets politiske udvalg gøre sig nogle erfaringer, og det er sket siden den første brugerundersøgelse blev gennemført i 2003. - Generelt er der mange ældre, som synes, at de får besøg af mange forskellig medarbejdere. Ellers plejer undersøgelsen at vise en høj tilfredshed på over 80 procent på mange af spørgsmålene, og det er højere end på landsplan, siger Carsten Simonsen. Svarene fra dette års undersøgelse skal nu analyseres nærmere, og ud fra det laves en konklusion til politisk behandling inden jul.