Færre undervisningstimer til folkeskolen

Børne- og kulturudvalget skærer 1,8 mio af budgettet

HIRTSHALS:Med baggrund i forventningen om en overskridelse på børne- og kulturudvalgets område på ca. 1.5 mio. kr. har udvalget på sit seneste møde set sig nødsaget til at godkende en reduktion i fordelingsnøglen til folkeskolen. Det betyder, at der i de timeplaner, der nu er færdige for det kommende skoleår, er indarbejdet en samlet reduktion i antallet af timer, som den enkelte skole har til rådighed. Konkret betyder reduktionen, at der vil være færre timer til delehold. At en række klasser og fag får tildelt timetal, der lige akkurat overholder folkeskolelovens minimumskrav. Og at der vil være færre lærer-ressourcer til rådighed til andre opgaver end undervisning. - Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi med godkendelsen af den forelagte timefordelingsplan efter børne- og kulturudvalgets opfattelse betænkeligt nærmer os smertegrænsen for, hvad der skal være til rådighed for at drive en folkeskole i 2004, siger formanden for børne- og kulturudvalget Ole Albæk (UP). Den reducerede timefordeling bliver sat i relief af at folkeskoleloven netop er ændret, således at de yngste årgange har et højere minimumstimetal end tidligere. - Og udvalget fik ikke ved budgetlægningen for 2004 fuld økonomisk dækning herfor, siger Albæk. Den enkelte skoleledelse er nu langt mere bundet mht. at anvende ressourcerne, så lovens krav formelt overholdes. - Når udvalget accepterer denne timeplan er det en følge af, at vi på grund af kommunens samlede økonomi er nødt til at foretage en opbremsning, således at økonomien så vidt muligt kan hænge sammen i vores ansvarsområde. - Forventningen til en overskridelse, hvis vi intet foretager os, kan opgøres til 1,5 mio. kr. Det skyldes primært to forhold: Dels har vi efter nogle år med fald i 2004 set en stigning i antallet af elever i ungdoms- og efterskoler. Dette kombineret med ny afregningsform til staten har givet nogle budgetmæssige problemer i størrelsesordenen 800.000 kr. Dels skal der som følge af den almindelige indkomstudvikling i området udbetales flere penge til fripladser og søskenderabatter i dagtilbud, ca. 400.000 kr. Derudover har udvalget valgt at bringe et par mindre budgetposter på plads, således at det samlede indgreb i budgettet bliver på ca. 1.8 mio. kr. siger Ole Albæk. På folkeskoleområdet er reduktionen medvirkende til en reduktion i antallet af lærerstillinger på ca. 10. Den samlede forventning til situationen i 2005 vil udvalget tage op på sit august-møde.