Mariagerfjord

Fag­for­en­ing by­der på top­le­der og ro­deo­tyr

3F Ma­ria­ger Fjord vil være syn­lig og stil­ler ro­deo­tyr op på Sto­re Torv

Forbundsformand for 3F Poul Erik Skov Christensen afviser DIs forslag om at fjerne genetillægget. Arkivfoto.

Forbundsformand for 3F Poul Erik Skov Christensen afviser DIs forslag om at fjerne genetillægget. Arkivfoto.

HO­BRO:Fag­for­en­in­gen 3F læg­ger ik­ke skjul på, at det hand­ler om re­kla­me og om at være syn­lig i be­folk­nin­gen, når for­bun­det i næs­te uge lan­ce­re en ny kam­pag­ne. Lo­kalt by­der 3F Ma­ria­ger Fjord på liv og dra­ma på Sto­re Torv i Ho­bro tors­dag 4. maj. Her in­stal­le­res f.eks. en me­ka­nisk ro­deo­tyr, som fri­vil­li­ge kan bli­ve smidt af. Der er hop­pe­borg til bør­ne­ne samt di­ver­se kon­kur­ren­cer. - Selv­føl­ge­lig kan man og­så få en god fag­lig snak med re­præ­sen­tan­ter for 3F, si­ger for­mand John Hansen, 3F Ma­ri­ag­er­fjord. - Vi véd godt selv, at vi er et godt fag­for­bund. Men véd res­ten af be­folk­nin­gen det? Vi har brug for me­re fo­kus på 3F, si­ger John Hansen. Det sker dog ik­ke kun med gøgl og show og ro­deo­tyr. På tirs­dag 2. maj ar­ran­ge­rer 3F fyr­af­tens­mø­de på Cardo Industrial Door Pro­duk­tion i Ho­bro. 3Fs for­bunds­for­mand Poul Erik Skov Chri­sten­sen del­ta­ger. Ud over en rund­vis­ning er der møde med med­ar­bej­de­re og le­del­se på virk­som­he­den med 60 an­sat­te.