FAKTA: VEDTAGELSEN I FOLKETINGET, KALDET V 10:

"Af Ole Sohn (SF), Freddy Dam (V), Ole Vagn Christensen (S), Bent Bøgsted (DF), Lars Barfoed (KF), Anders Samuelsen (RV) og Mogens Nørgård Pedersen (KD). »Idet Folketinget konstaterer, at arbejdsløshedslovgivningen er overordentlig bureaukratisk og indviklet, opfordres regeringen til med inddragelse af arbejdsmarkedets parter og a-kassernes Samvirke at arbejde for en enklere administration og en forenkling af regelsættet vedrørende arbejdsløshedsforsikringen, herunder administrationen af efterlønsbeviset og med yderligere fokus på - at videreudvikle og udnytte digitale redskaber til forenkling af administrationen af arbejdsløshedslovgivningen, - at effektivisere og forenkle kommunikationen mellem AF og a-kasser i forbindelse med de etablerede rådighedskontrolsystemer, herunder underretningssystemerne mellem AF og a-kasser og - at komme med forslag til regelforenkling, der understøtter et velfungerende arbejdsmarked, inden for rammerne af arbejdsmarkedsforliget, herunder aftalerne om efterløn og Flere i Arbejde og uden offentlige merudgifter. Folketinget vil arbejde for at fremme gennemførelsen af sådanne forslag. Regeringen giver Folketinget en redegørelse om forenklingsarbejdet i begyndelsen af folketingsåret 2004-05."