Skolelukninger

Faldende elevtal udsulter skolerne

Ved en uændret skolestruktur og knap økonomi vil skolerne i Thy og på Hannæs få svært ved at leve op til forventningerne

Denne graf viser, at der er stor forskel på skolernes størrelse i Thy og på Hannæs. Desuden kan man se udviklingen fra 2009-10 (blå) til skoleåret 2015-16 (rød).

Denne graf viser, at der er stor forskel på skolernes størrelse i Thy og på Hannæs. Desuden kan man se udviklingen fra 2009-10 (blå) til skoleåret 2015-16 (rød).

Om fem år vil der være 500 færre elever i den undervisningspligtige alder i Thisted Kommune. Det svarer til et fald på 11 procent. Det faldende børnetal er en meget væsentlig parameter for det analysearbejde, som børne- og familieforvaltningen har udarbejdet for Thisted Byråd med henblik på forslag til ændring af dagpasnings- og skolestrukturen. Det fremgår af materialet, at alle 22 skoler i Thy og på Hannæs - på nær to - vil opleve et fald i elevtallet. Om fem år vil det mindste undervisningssted have 39 elever, mens den største skole vil have 540 elever. ”Da størstedelen af ressourcerne til kommunens skoler tildeles efter antallet af elever, vil det få afgørende negativ betydning for skolernes mulighed for at leve op til fremtidens krav, at elevtallet falder. Virkningen forstærkes af generelle besparelser og Regeringens udmelding om nulvækst i de kommende år”, står der i rapportens afsnit om skolevæsnets og dagpasningsområdets udfordringer. Når en skoles elevtal falder, tildeles den færre penge til lærertimer, undervisningsmidler og ledelsestid. Men udgifterne til at at drive en klasse er stort set det samme uanset om der er 10 eller 20 elever. Ligesom der også er faste udgifter til bygninger, rengøring og anden form for drift. Forskellen viser sig ved en sammenligning mellem to skoler, hvor udgiften pr. elev er 73.000 kroner på en skole med 49 elever, mens den tilsvarende udgift pr. elev er 46.000 kroner på en skole med 187 elever. Forvaltningen skriver, at det er af ”største vigtighed, at skolestrukturen tilpasses det faldende elevtal, hvis skolerne ikke skal opleve et stadig større misforhold mellem krav, forventninger og ressourcer”. Derfor har embedsmændene gennem tre måneder analyseret skolernes elevgrundlag, økonomi, pædagogiske parametre og besparelsespotentiale ved lukning af såvel selvstændige skoler som afdelinger.