Farvel til et år med store ændringer

Vi har oplevet et turbulent 2004, og vi vil opleve mange ændringer endnu, inden vi 1. januar 2007 står med en nogen anden struktur i vores samfund, end vi kender i dag. Det er nu den virkelighed, vi skal forholde os til.

Vi skal i 2005 for første gang vælge et regionsråd. Derfor er det vigtigt, at vi får mere klarhed over, hvad reformen indebærer. Forhåbentlig vil forårets vedtagelse af hele strukturreformens lovpakke hjælpe til med det. Strukturreformen, som den er blevet, er ikke min kop te. Efter min mening burde opgavefordelingen mellem de offentlige instanser have været omdrejningspunktet for ændringen i samfundet. Nu er det rammerne, der har været i fokus, og opgaverne bliver ikke nødvendigvis fordelt på den mest fornuftige måde i forhold til borgerne. Trods turbulensen er vi dog kommet rimeligt gennem 2004, for vi lokalpolitikere har stadig en pligt til at køre hverdagen videre og sikre borgerne den bedst mulige service. PÅ SYGEHUSOMRÅDET har vi fået en samlet sygehusstruktur i løbet af 2004, som jeg er sikker på kan yde borgerne den bedste sygehusservice. Vi har nu alle sygehusene samlet under tre "hatte" – Aalborg, Vendsyssel og Himmerland – samt de to tværgående sektorer, ortopædkirurgi og anæstesi/intensiv. 10 pct. af alle kontakter med patienter i Nordjylland sker netop på et sygehus, men 90 pct. klares af de praktiserende læger. Det er vigtigt at holde den balance af hensyn til vores ressourcer. I årets løb har vi hentet forstærkning i Polen. 26 polske læger har det sidste halve år lagt kræfter i at lære dansk, og nu skal vi høste frugten af deres indsats på de nordjyske sygehuse. De medicinske patienter skal også høste frugterne af det byggeri, der har stået på en del år i Aalborg, når det nye medicinerhus står færdig næste år. DEN NYE kommunalreform har givet anledning til bekymring for, om vi nu kan opretholde de højtspecialiserede behandlingstilbud på universitetssygehuset i Aalborg. Jeg anser det for afgørende vigtigt, at vi videreudvikler universitetssygehusfunktionerne i Aalborg. Både af hensyn til de nordjyske patienter og af hensyn til erhvervsudviklingen i den nordjyske region. AMTSRÅDET SKAL i 2005 revidere regionplanen, og denne gang er det ekstra vigtigt, at alle blander sig i debatten, for den skal gælde de første år med den nye struktur. Allerede i år oprustede vi regionplanen med en Turisme- og friluftspolitik. Den fik i november et ekstra vitamintilskud fra seks nordjyske politikere på initiativ af NORDJYSKE Stiftstidende. Sammen med det vækstforum for turisme, jeg vil tage initiativ til at etablere straks i det nye år, står Nordjylland godt rustet. ALLE UNDERSØGELSER viser, at naturen er vores stærkeste kort i kampen om turisterne. Lille Vildmose bygger sit besøgscenter i 2005, ligesom den marine nationalpark ved Læsø forhåbentlig også realiseres. Naturen skal også give brød på bordet. Amtet lancerer i 2005 pilotprojektet "Naturkød" for at sætte gang i en kødproduktion af høj kvalitet. Kvæget skal afgræsse og pleje naturen, og produkterne markedsføres som et nordjysk kvalitetsprodukt og en del af projektet "Smag på Nordjylland", Jeg kan også med glæde konstatere, at der er stor vilje til at løse miljøproblemerne i et bredt samarbejde. Det har vi set i arbejdet med handlingsplanen for Mariager Fjord, og det vil sikkert også være tilfældet, når vi nu skal lave en tilsvarende handlingsplan for Limfjorden. DEN SAMLEDE organisation - VUC Nordjylland – har nu virket et år til gavn for nordjyderne. Masser af borgere efter- og videreuddanner sig. Også den forberedende voksenundervisning - FVU - har succes med at tilbyde undervisning til de nordjyder, der har problemer med at læse og skrive. Vi har de næste to år afsat 18 mio. kr. til renoveringer, så gymnasierne er klare til den kommende gymnasiereforms krav om nye undervisningsformer. Den betyder bl.a., at eleverne i langt højere grad kan sammensætte sin uddannelse efter interesser, evner og det videre studie- og erhvervsvalg. Endelig uddanner Skolen i Hammer Bakker mange til et job i plejesektoren, men der er stadig ledige pladser. Vi har hårdt brug for dem for at kunne pleje og passe vore ældre med høj kvalitet i arbejdet. I Samarbejde med kommunerne har vi gjort en meget stor indsats for at sikre rummelighed i folkeskolen, så børn kan få så godt et undervisningstilbud som muligt. Men der er dog nogle børn, som har et eller flere handicap, der gør det nødvendigt at henvise dem til amtets mere specialiserede tilbud. Både de og deres forældre er meget tilfredse med de muligheder, vi kan tilbyde i Nordjylland. Det er vigtigt, at vi har stor fokus på at sikre de børn et fortsat godt tilbud. Også efter, at kommunalreformen i 2007 lægger ansvaret over til kommunerne, som enten løser den alene, eller sammen med den kommende region. PÅ HANDICAPOMRÅDET er det fortsat arbejdet med Masterplanen og de mange byggerier efter almenboligloven, vi har fokus på. Amtsrådet har besluttet at forcere processen, så tilbuddene kan stå klar til en kommende region. I det forløbne år har der også været plads til at imødekomme de mange ønsker om amtslige specialtilbud for personer med handicap. Således er der sket en samlet udvidelse inden for autisme og DAMP-området. Amtsrådet har desuden besluttet at etablere nye specialbørnehaver til børn med handicap samt forbedre aflastningstilbuddet til børn med autisme. INGEN BRYDER sig om, at børn og unge med behov for psykiatrisk udredning og behandling havner på venteliste! Alligevel er det sket gennem de senere år – primært på grund af udtalt lægemangel. Det har også spillet ind, at stadig flere børn og unge henvises til børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling. Det lykkedes dog at reducere ventelisten i 2004 via samarbejder med et andet hospital og en selvejende institution. Så "kurven er knækket" – og udviklingen går den rigtige vej. Voksenpsykiatrien kan se frem til gode forhold i det nye byggeri på Brandevej, hvor der bliver plads til 54 patienter. PÅ DET KULTURELLE område lykkedes det i 2004 at få en regional kulturaftale i stand mellem Amtet, Kulturministeriet og samtlige 27 nordjyske kommuner. Der er tale om en udviklingsaftale, som under overskriften "Kulturen som løftestang" vil realisere en række fælles. En særlig opmærksomhed fortjener samarbejdet mellem kulturen og erhvervslivet, herunder turismen. Produktudvikling inden for det samlede erhvervsliv vil i fremtiden være utænkelig uden kultur, og her har Nordjylland meget at byde på. DET DIGITALE Nordjylland som regionalt it-udviklingsprojekt blev afsluttet i 2004, og det har båret mange frugter. De positive resultater skal ikke tabes på gulvet, og derfor har vi nu taget fat på en mere fokuseret indsats. Det har vi gjort ved at oprette "Center for IT-anvendelse", som både skal være drivkraft og samlingspunkt for konkrete initiativer i samarbejde med både den private og offentlige sektor. Vi skal på alle fronter skue fremad. Det bliver et par travle år, og jeg kan kun håbe på, at konsekvenserne af strukturreformen bliver mere positive, end jeg ser det i dag. Og her tænker jeg både på borgerne og på de mange medarbejdere i amtet, som er dybt afhængige af det endelige resultat. Godt nytår! Orla Hav er amtsborgmester (S) i Nordjyllands Amt.