Fejl i sundhedsvæsenet frem i lyset

Ni patienter døde på grund af fejl siden 2004

NORDJYLLAND:Dårlig kommunikation, fejl fra de ansattes side og udstyr. der ikke fungerede, har på godt to år ført til ni dødsfald blandt patienter på de nordjyske sygehuse. 1. januar 2004 trådte loven om patientsikkerhed i sundhedsvæsenet i kraft, og siden har ansatte i det nordjyske sundhedsvæsen indberettet 800 hændelser, som enten har skadet eller kunne have skadet patienterne. Loven pålægger de ansatte at indberette alle fejl eller ”utilsigtede hændelser”, som det betegnes i sundhedsvæsenet. Det kan være alt lige fra uddeling af forkert medicin eller forkerte doser, fejlagtige operative indgreb, forbytning af patienter, når der gives medicin eller behandling, fejl i journaler eller teknik, der ikke fungerer. Alle sådanne hændelser vurderes på en skala fra et til tre, hvor ”score tre” er de meget alvorlige. Der har været 68 hændelser i kategori tre på de nordjyske sygehuse, siden loven trådte i kraft, herunder altså ni dødsfald. Dødsfaldene er primært sket på de kirurgiske og hjertemedicinske afdelinger, hvor lidelserne er mest komplicerede, og hvor fejl derfor ofte får de største konsekvenser. Kun i få tilfælde er der sket dødsfald på de medicinske afdelinger. Aalborg Sygehus nedsatte sidste år et patientsikkerhedsteam, som analyserer de alvorligste hændelser med det formål at forhindre, at de samme fejl sker igen. De ansatte i sundhedsvæsenet har pligt til at indberette fejl til amtet/regionen, som rapporterer videre til Sundhedsstyrelsen, der indfører hændelserne i et nationalt register. Formålet med at indberette alle ”utilsigtede hændelser” centralt er at forbedre patientsikkerheden og behandlingen, samtidig med at der sættes focus på uhensigtsmæssige arbejdsgange, medicin, der kan forveksles, eller tekniske hjælpemidler, der ikke fungerer optimalt. Både privatpersoner og Sundhedsstyrelsen kan indbringe sager om fejl for Patientklagenævnet med henblik på at give de sundhedsansatte en påtale, kritik af deres arbejde eller beslutte en sanktion overfor den, der er ansvarlig for fejlen.