Mariagerfjord

Fem guld og en sølv–me–dal–je

Sø–ren Ulsig (th) her sam–men med Si–mon Sø–ren–sen im–po–ne–re–de på Bags–værd Sø.pri–vat–fo–to

Sø–ren Ulsig (th) her sam–men med Si–mon Sø–ren–sen im–po–ne–re–de på Bags–værd Sø.pri–vat–fo–to

{ HAD–SUND: Med sej–re i fem ud af seks løb og en sølv–me–dal–je i det sjet–te på Bags–værd Sø sat–te Had–sund Ro–klubs Sø–ren Ulsig res–ten af den dan–ske eli–te i år–gan–gen 12-14 år ef–ter–tryk–ke–ligt på plads. I sing–le–scul–ler sej–re–de han for–an klub–kam–me–ra–ten Si–mon Sø–ren–sen, og de to vandt sam–men i dob–belt–scul–ler, mens det blev til en an–den–plads i dob–belt–fi–rer sam–men med Mor–ten Munk og An–ders Ol–sen. Ved søn–da–gen re–van–che–løb gik det end–nu bed–re. De tre nævn–te både kom alle først over mål–stre–gen. I sam–me år–gang var der de–but til fire nye Hadsundroere i pi–ge–klas–sen. Ag–ne–te Sø–ren–sen og Ma–rie Riis–berg im–po–ne–re–de ved at vin–de B-fi–na–len i dob–belt–scul–ler beg–ge dage, mens det blev til pla–ce–rin–ger nede i fel–tet i dob–belt–fi–rer sam–men med Kat–ri–ne Sø–ren–sen og Met–te Noll Niel–sen.