Skolelukninger

Fem skitser til Skagens skolestruktur

Ny analyse lægger op til vigtig politisk debat om skolernes fremtid

SKAGEN KOMMUNE: En nærmere undersøgelse af udgifterne inden for specialundervisning og en drøftelse af fremtidens skolestruktur i Skagen Kommune. Det er et par af de anbefalinger, som konsulenterne fra Kommunernes Landsforening kommer med i den nye rapport "Analyse af folkeskoleområdet", som i den nærmeste fremtid bliver lagt ud på Skagen Kommunes hjemmeside på internettet, så alle interesserede kan gøre sig bekendt med indholdet af den 50 siders store rapport. Rapporten slår indledningsvis fast, at udgifterne til vidtgående specialundervisning i perioden 2000 - 2002 har været stærkt stigende. Noget af denne stigning kan forklares med ekstra udgifter i forbindelse med reformen af den vidtgående specialundervisning, som trådte i kraft 1. august 2000, men ifølge konsulenterne må der også være andre forklaringer, som de ikke på baggrund af materiale og oplysninger fra Skagen Kommune, har været i stand til at finde, og derfor foreslår de en nærmere undersøgelse af sagen. Fem modeller Konsulenterne foreslår også en debat om, hvilken skolestruktur, der skal være fremover, og efter indledningsvis at have fastslået, at der er taget udgangspunkt i den forudsætning, at det politisk er besluttet, at der ikke skal nedlægges skoler i Skagen, skitserer konsulenterne fem modeller for de fire skoler. Den første model har to skoler med børnehaveklasse til 9. klasse og to skoler med børnehaveklasse til 10. klasse, samtidig med at de nuværende skoledistrikter bevares. Den anden model minder meget om første model. Eneste forskel er, at der skal ske en stram styring med justering af skoledistrikter hvert år for at sikre en høj klassekvotient. Den tredje model byder på én skole i Aalbæk med nuværende udseende og tre skoler i Skagen by bestående af to skoler med børnehaveklasse til 6. klasse og én skole med 7. til 10. klasse. Fjerde model fastholder også en skole i Aalbæk med den nuværende udseende og tre skoler i Skagen, bestående af én skole med børnehaveklasse til 3. klasse, én skole med 4. til 6. klasse og én skole med 7. til 10. klasse. Endelig kunne man tænke sig en femte model, der bygger på "pengene følger barnet"-princippet. Det betyder, at skolerne får stillet midler til rådighed i sammenhæng med det elevtal, der er tilmeldt skolen. Der er fordele og ulemper ved samtlige modeller, og måske finder lokalpolitikerne frem til en helt anden model, når de nu i den kommende tid skal til at diskutere rapporten i et forsøg på at finde steder, hvor der kan spares penge i fremtiden. Skolestruktur til debat Konsulenterne fastslår, at der både er økonomiske og pædagogiske begrundelser for at drøfte, hvad der er den bedste skolestruktur i Skagen by. De gør opmærksom på, at den nuværende skolestruktur set i samspillet med de eksisterende skoledistrikter og timetildelingerne til skolerne er udgiftsdrivende. De skriver blandt andet: "Klassekvotienten kan ikke styres fuldt ud, og da store dele af ressourcerforbruget i forbindelse med timetildelingen udløses på baggrund af klassetal, kan det være vanskeligt at reducere udgiften per elev. Det vurderes derfor, at det er vigtigt at få drøftet en struktur, der gør det muligt at styre udgifterne bedre. Dette kan skabe et rum for prioritering i budgettet. I Skagen by vil der ved en strammere styring af klassedannelsen være fire spor på hvert klassetrin i de kommende år. På længere sigt vil der derfor blive to et-sporede og en to-sporede i byen. Det er vores erfaring, at det er forskningsmæssigt dokumenteret, at det på små skoler kan være vanskeligt at skabe et optimalt fagligt miljø. Det faglige lærer-samarbejde som er grundlaget for elevernes læring kan være sværere at etablere på små skoler. Det kan være vanskeligt inden for et begrænset antal lærere at have samtlige fagligheder repræsenteret. Samtidig går tendensen mod en fase-opdeling af skolen og yderligere anvendelse af mulighederne for holddannelse."