Skolelukninger

Fem skoler forsvinder

De lukningstruede skoler i Hillerslev, Tilsted, Sennels bevares som afdelinger med 0.-6. klasse i et beslutningsoplæg, der arbejder med 11,4 mio. kr. i besparelse på ny skolestruktur.

Flere af de skoler, hvor forældre og andre borgere har markeret en stærk modstand mod Thisted Byråds forslag om lukning, vil blive bevaret - dog kun som undervisningssteder. Det gælder Tilsted, Sennels og Hillerslev. Til gengæld forsvinder følgende skoler og undervisningssteder helt fra landkortet fra august 2011: Hundborg, Vorupør, Klitmøller, Skjoldborg og Stagstrup. Det er scenariet ifølge det beslutningsoplæg, som børne- og familieforvaltningen i Thisted Kommune har udarbejdet efter høringsperiodens afslutning. Tømmerby, Vesløs-Øsløs og Østerild lukkes og bliver afdelinger under en ny Hannæs-skole, der får sin overbygning i Vesløs. Derimod lægges der op til en politisk afgørelse af, om mellemtrinet (4.-6. klasse) skal undervises i Tømmerby eller Vesløs. Ifølge oplægget overflyttes alle 7. klasser til overbygningsskolerne. Antallet af disse reduceres ved at overbygningseleverne fra Bedsted og Vestervig flyttes til Hurup. Det samlede provenu ved gennemførelsen af denne strukturændring giver 11,4 mio. kr. Af oplægget til mødet i Thisted Byråds børne- og familieudvalgs møde mandag 8. november fremgår det, at der som følge af omlægningerne bliver tale om en række afskedigelser. Endvidere lægges der op til lukning af børnehaver med et lille antal børn som i Skjoldborg, Klitmøller, Vorupør og Øsløs samt Mælkebøtten i Thisted. Det skal ske 1. april eller snarest derefter, hvilket giver en årlig besparelse på 3,7 mio. kr.