FF anker krav til kvælstofudledning

Ingen målbar effekt på havet af reduktion på 36 ton kvælstof årligt

Di­rek­tør Mor­ten Bro­berg, Fis­ker­nes Fis­ke­in­du­stri: - Det vil ikke gøre no­gen for­skel for Kat­te­gat, om vi mind­sker ud­led­nin­gen med 36 ton. AR­KIV­FO­TO: KIM DAHL HANSEN

Di­rek­tør Mor­ten Bro­berg, Fis­ker­nes Fis­ke­in­du­stri: - Det vil ikke gøre no­gen for­skel for Kat­te­gat, om vi mind­sker ud­led­nin­gen med 36 ton. AR­KIV­FO­TO: KIM DAHL HANSEN

SKAGEN:Det er stort set uden betydning for miljøet, om Fiskernes Fiskeindustri i Skagen lukker 96 ton kvælstof eller 60 ton ud i Kattegat om året. Det viser beregninger som Dansk Hydraulisk Institut har foretaget på anmodning af Fiskernes Fiskeindustri. - Hydraulisk instituts analyse viser, at de regionale påvirkninger af en reduktion på 36 ton i FF’s belastning i praksis er fuldstændig uden betydning for de generelle forhold i Skagerrak og Kattegat, fortæller direktør Morten Broberg, Fiskernes Fiskeindustri. - Det skyldes, at 36 ton udgør mindre end 0,4 promille af den samlede nettotransport af kvælstof fra Østersøen til Vesterhavet og mindre end to promille af tilførslen med nedbør i Kattegat. Det er desuden en meget begrænset del af de samlede lokale udledninger på en strækning fra Grenen til Sæby, siger Morten Broberg. - Hydraulisk Instituts beregninger sammenholdt med det såkaldte proportionalitetsprincip er baggrunden for, at vi har valgt at anke Nordjyllands Amts afgørelse om, at Fiskernes Fiskeindustri årligt kun må udlede 60 ton kvælstof, siger Morten Broberg. Proportionalitetsprincippet går, kort fortalt, ud på, at en afgørelse som for eksempel om udledning af kvælstof, ikke må medføre omkostninger, som overstiger virksomhedens økonomiske resultat, hvis der ikke samtidig er en målelig effekt for miljøet. - Det vil koste FF og Skagen Kommune mange millioner kroner, hvis kvælstofmængden skal ned på 60 ton årligt, og beregningerne fra Hydraulisk Institut viser, at der kun vil være en ganske ringe, om overhovedet nogen, effekt af det, siger Morten Broberg. Fjerner mere Fiskernes Fiskeindustri har hidtil udledt lidt under 100 ton kvælstof årligt. Det højeste, man har været oppe på, er 96 ton. Det er Miljøstyrelsen, som behandler ankesagen. Morten Broberg peger i forbindelse med kvælstofudledningen også på, at fiskemelsfabrikken reelt fjerner væsentlig mere kvælstof fra havet, end den udleder. - Hvis de fisk, om nu bliver til fiskemel og fiskeolie, i stedet døde i havet, ville det resultere i en betydelig større mængde kvælstof i havene. Der er med den mængde fisk, vi modtager, cirka 11.000 ton kvælstof, siger Morten Broberg. Hvis ikke MIljøstyrelsen kan følge Fiskernes Fiskeindustris anke, betyder det, at fabrikken må sende alt spildevande til rensning i det kommunale renseanlæg i Skagen. Renseanlægget er, som det er i dag, for lille til at klare den store mænge spildevand fra FF. Det skal således enten udvides eller kapaciteten skal øges på anden vis.